รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_I001
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
วิจัยสถาบัน
ชื่อโครงการวิจัย
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Sufficiency Economy of Students of Educational Loan Fund (ELF) Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology
นักวิจัย
1. นายเทพ เพียมะลัง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
งานห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร
อื่น ๆ ()
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อการวิจัย และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้ผลการวิจัยดังนี้
การเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านรับข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 3.45 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยรวม 3.62 อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการดำเนินชีวิต พบว่า ด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านหรือที่พักอาศัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ย 3.28 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.20 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารมีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแต่งกาย มีค่าเฉลี่ย 2.64 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยรวม 3.24 อยู่ในระดับปานกลาง
เปรียบเทียบการเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง พบว่า ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.138 ซึ่งมากกว่า 0.05 ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง พบว่า ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.474 ซึ่งมากกว่า 0.05 ที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,พฤติกรรมการดำเนินชีวิต
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 25 ครั้ง)