จำนวนผลงานฯ

1

งบประมาณรวม

0.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0.03

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2563   จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
#หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เฉลี่ย)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
1ปี พ.ศ. : 2564 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0045.0020.00
2ปี พ.ศ. : 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0076.0020.00
3ปี พ.ศ. : 2564 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0060.0020.00
4ปี พ.ศ. : 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10.600.160.160.0063.0030.00
5ปี พ.ศ. : 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.005.0020.00
6ปี พ.ศ. : 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00.000.000.000.0052.0030.00