จำนวนผลงานฯ

3

งบประมาณรวม

0.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0.13

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564   จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
#หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เฉลี่ย)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
1ปี พ.ศ. : 2565 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0039.5020.00
2ปี พ.ศ. : 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์21.200.390.390.0077.0020.00
3ปี พ.ศ. : 2565 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์10.600.260.260.0058.0020.00
4ปี พ.ศ. : 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00.000.000.000.0064.0030.00
5ปี พ.ศ. : 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.006.0020.00
6ปี พ.ศ. : 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00.000.000.000.0052.5030.00