จำนวนผลงานฯ

1

งบประมาณรวม

0.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0.02

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2562   จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
#หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เฉลี่ย)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
1ปี พ.ศ. : 2563 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0045.0020.00
2ปี พ.ศ. : 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0076.0020.00
3ปี พ.ศ. : 2563 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0060.0020.00
4ปี พ.ศ. : 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00.000.000.000.0063.0030.00
5ปี พ.ศ. : 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.100.005.0020.00
6ปี พ.ศ. : 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10.600.190.100.0052.0030.00