จำนวนผลงานฯ

35

งบประมาณรวม

26,832.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0.58

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2561   จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
#หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เฉลี่ย)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
1ปี พ.ศ. : 2561 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์20.600.330.330.0045.0020.00
2ปี พ.ศ. : 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30.800.250.250.0081.5020.00
3ปี พ.ศ. : 2561 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์82.601.131.130.0057.5020.00
4ปี พ.ศ. : 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี72.200.600.600.0061.5030.00
5ปี พ.ศ. : 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.570.005.0020.00
6ปี พ.ศ. : 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี153.801.140.5726,832.0055.5030.00