จำนวนผลงานฯ

27

งบประมาณรวม

26,832.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0.45

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2561   จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
#หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เฉลี่ย)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
1ปี พ.ศ. : 2561คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์20.600.330.330.0045.0020.00
2ปี พ.ศ. : 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์20.600.180.190.0081.5020.00
3ปี พ.ศ. : 2561คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์72.401.041.040.0057.5020.00
4ปี พ.ศ. : 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30.600.160.160.0061.5030.00
5ปี พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.510.005.0020.00
6ปี พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี133.401.020.5126,832.0055.5030.00