ปี พ.ศ.

2565

เลือกปี พ.ศ.

จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ

15

ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น

จำนวน
#ปี พ.ศ.หน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ
1ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
2ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
3ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย11
4ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
5ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ55
6ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
7ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
8ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
9ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ33
10ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
11ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยแพร่ขยายความรู้ต่อ11
12ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทำวิจัยต่อยอด11
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2565

[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2565

#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาส
ต. วังศาล อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ศุภาวัลย์ นันตา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย ชูเกียรติ โพนแก้ว [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย จินตรัตน์ แสงศิริ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
6
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ : 2564
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ปีงบประมาณ : 2564
โดย รัชนีวรรณ ประยงค์กุล [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
9
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีงบประมาณ : 2564
โดย พิชญา เชี่ยวภาษา [คณะครุศาสตร์]
หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย แขก บุญมาทัน [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนบ้านโตก
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์