จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ

20

ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการนำไปใช้ประโยชน์

จำนวน
#ปี พ.ศ.หน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ
1ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
2ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
3ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
4ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
5ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
6ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
7ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ33
8ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
9ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ33
10ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
11ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
12ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
13ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
14ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ33
15ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ25
16ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2561

[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2561

#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย ธันยมัย รังสิกรรพุม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
โดย วรินธร ชาติสุภาพ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย บุษบากร คงเรือง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ไร่ทายาท
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
4
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2560
โดย ไมตรี ไชยมงคล [คณะครุศาสตร์]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย รักชนก สมศักดิ์ [คณะวิทยาการจัดการ]
กลุ่มโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
6
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2560
โดย หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชนภูมิถ่านอัดแท่งและนานาภัณฑ์
ต. ยางงาม อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาพิทยา
ต. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
8
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย อาทิตยา ขาวพราย [คณะครุศาสตร์]
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
ต. วังงิ้วใต้ อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร
9
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย กมล บุญเขต [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
โดย มณีรักษ์ กาญจนรางกูร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สำนักงานประมงอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์