จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ

1

ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น

จำนวน
#ปี พ.ศ.หน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ
1ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ : 2563
โดย ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแม่สะอาดเสวย
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์