ปีงบประมาณ

2562

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

194

งบประมาณสนับสนุน/บาท

23,162,900

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายขยาย(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
3
0030000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่
2
0020000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
13
20110000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์วิจัยสถาบัน
2
0020000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ทุนภายในคณะ
5
5000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2
0020000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
1
0010000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
7
0070000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่
3
0030000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
17
20150000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิจัยสถาบัน
1
1000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ
10
10000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
13
4090000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการนักวิจัยรุ่นใหม่
1
0010000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
11
10100000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการวิจัยสถาบัน
1
0010000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ
9
9000000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1
1000000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
3
0030000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
27
00270000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่
1
0010000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
10
3070000
24ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
25ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยสถาบัน
5
0050000
26ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
22
10210000
27ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยรุ่นใหม่
1
0010000
28ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
10
00100000
29ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
30ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ
5
5000000
31ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิจัยสถาบัน
2
2000000
32ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดีวิจัยสถาบัน
1
0010000
33ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัยสถาบัน
2
0020000