ปีงบประมาณ

2563

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

38

งบประมาณสนับสนุน/บาท

778,880

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายขยาย(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
3
3000000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์วิจัยสถาบัน
7
7000000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์งบประมาณส่วนตัว
3
3000000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
3
3000000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์งบประมาณส่วนตัว
2
2000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา
2
2000000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา
3
3000000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยสถาบัน
5
5000000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา
3
3000000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงบประมาณส่วนตัว
1
1000000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิจัยสถาบัน
2
2000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดีวิจัยสถาบัน
1
1000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัยสถาบัน
3
3000000