ปีงบประมาณ

2561

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

119

งบประมาณสนับสนุน/บาท

10,839,200

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายขยาย(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
6
6000000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
3
3000000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ทุนส่วนตัว
1
1000000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
14
14000000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
1
1000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ
1
1000000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่
4
4000000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
16
16000000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
2
2000000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ
7
7000000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการทุนส่วนตัว
1
1000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
13
13000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
3
3000000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยสถาบัน
3
3000000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่
2
2000000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
15
15000000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
9
9000000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ
5
5000000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิจัยสถาบัน
2
2000000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิจัยสถาบัน
5
5000000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัยสถาบัน
4
4000000