ปีงบประมาณ

2564

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

89

งบประมาณสนับสนุน/บาท

14,037,259

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายขยาย(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์งบประมาณส่วนตัว
2
2000000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
2
2000000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
3
3000000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5
0005000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์แหล่งทุนภายนอก
3
3000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์งบประมาณส่วนตัว
6
6000000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
2
2000000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
3
3000000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5
0005000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา
2
2000000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
3
2001000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ
9
9000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงบประมาณส่วนตัว
6
5010000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา
1
1000000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
3
3000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13
30010000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก
4
4000000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงบประมาณส่วนตัว
1
1000000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา
1
1000000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
3
3000000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ
4
4000000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก
7
7000000