ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

4.63

งบประมาณสนับสนุน/บาท

10,352,000

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#กลุ่มสาขางบประมาณภายในงบประมาณภายนอกรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์389,800.003,337,350.003,727,150.00535,350.00170.5021,860.1225,000.004.374.37
2ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์322,200.006,302,650.006,624,850.00155,150.00113.0058,626.9960,000.004.894.89
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#กลุ่มสาขาประเภทงบประมาณหน่วยงาน/คณะประเภททุนฯจำนวนโครงการรวมงบประมาณรวม
1ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
2ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่147,400.00
3ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยหน้าใหม่125,000.00
4ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่294,800.00
5ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่375,000.00
6ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
7ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)423,612,150.00
8ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)191,980,500.00
9ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก3710,000.00
10ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
11ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่294,800.00
12ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์นักวิจัยหน้าใหม่125,000.00
13ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์ทุนภายในคณะ660,000.00
14ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
15ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ990,000.00
16ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาการจัดการการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
17ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)181,488,600.00
18ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก1400,000.00
19ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)3226,250.00
20ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)5506,000.00
21ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะวิทยาการจัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)11716,500.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565