ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

4.26

งบประมาณสนับสนุน/บาท

12,881,579

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#กลุ่มสาขางบประมาณภายในงบประมาณภายนอกรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์2,778,000.00400,000.003,178,000.001,334,500.00180.5017,606.6525,000.003.523.52
2ปีงบประมาณ : 2564 วิทยาศาสตร์9,072,000.00631,579.009,703,579.000.00109.0089,023.6660,000.007.425.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

รายละเอียดจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#กลุ่มสาขาประเภทงบประมาณหน่วยงาน/คณะประเภททุนฯจำนวนโครงการรวมงบประมาณรวม
1ปีงบประมาณ : 2564 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่260,000.00
2ปีงบประมาณ : 2564 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ360,000.00
3ปีงบประมาณ : 2564 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา121,000.00
4ปีงบประมาณ : 2564 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่390,000.00
5ปีงบประมาณ : 2564 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา121,000.00
6ปีงบประมาณ : 2564 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม138,820,000.00
7ปีงบประมาณ : 2564 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก1631,579.00
8ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา246,000.00
9ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม51,230,000.00
10ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่390,000.00
11ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่130,000.00
12ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ120,000.00
13ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา246,000.00
14ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม5990,000.00
15ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่390,000.00
16ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาการจัดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่390,000.00
17ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ9100,000.00
18ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา246,000.00
19ปีงบประมาณ : 2564 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะครุศาสตร์แหล่งทุนภายนอก1400,000.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564