ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

4.16

งบประมาณสนับสนุน/บาท

9,492,000

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#กลุ่มสาขางบประมาณภายในงบประมาณภายนอกรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์3,177,150.000.003,177,150.001,285,350.00178.5017,799.1625,000.003.563.56
2ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์5,914,850.00400,000.006,314,850.00315,150.00110.5057,147.9660,000.004.764.76
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#กลุ่มสาขาประเภทงบประมาณหน่วยงาน/คณะประเภททุนฯจำนวนโครงการรวมงบประมาณรวม
1ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
2ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่147,400.00
3ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)423,612,150.00
4ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยหน้าใหม่125,000.00
5ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่375,000.00
6ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
7ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่294,800.00
8ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)191,980,500.00
9ปีงบประมาณ : 2565 วิทยาศาสตร์งบประมาณภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก2400,000.00
10ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์นักวิจัยหน้าใหม่125,000.00
11ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
12ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่294,800.00
13ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)181,488,600.00
14ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)3226,250.00
15ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)5506,000.00
16ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
17ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาการจัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)11716,500.00
18ปีงบประมาณ : 2565 มนุษยศาสตร์งบประมาณภายในคณะวิทยาการจัดการการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี140,000.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565