ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563

เลือกปีงบประมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

14

งบประมาณสนับสนุน/บาท

450,000

ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา00330.000.0090,000.0090,000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา00330.000.0090,000.0090,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00220.000.0090,000.0090,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00330.000.0090,000.0090,000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00330.000.0090,000.0090,000