ปีงบประมาณ

2563

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)

14

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯจำนวนนักวิจัย
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา3
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา3
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา2
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา3
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา3