ปีงบประมาณ

2564

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)

61

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯจำนวนนักวิจัย
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา2
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่3
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม4
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์แหล่งทุนภายนอก1
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา2
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่3
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม4
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา2
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่3
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ9
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก1
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา1
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่3
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม11
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก2
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา1
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่3
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ3
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก3