ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

3.20

งบประมาณสนับสนุน/บาท

13,755,359

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณภายในงบประมาณภายนอกรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2564 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์1,366,000.00480,540.001,846,540.000.0039.5046,747.8525,000.009.355.00
2ปีงบประมาณ : 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์1,126,000.000.001,126,000.00774,000.0076.0014,815.7925,000.002.962.96
3ปีงบประมาณ : 2564 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์236,000.0040,000.00276,000.001,149,000.0057.004,842.1125,000.000.970.97
4ปีงบประมาณ : 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์8,931,000.00752,659.009,683,659.000.0058.00166,959.6460,000.0013.915.00
5ปีงบประมาณ : 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์141,000.00591,620.00732,620.002,417,380.0052.5013,954.6760,000.001.162.09
6ปีงบประมาณ : 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์50,000.0040,540.0090,540.0059,460.006.0015,090.0025,000.003.022.09
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา00220.000.0046,000.0046,000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม13150.00930,000.00300,000.001,230,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์แหล่งทุนภายนอก00330.000.00480,540.00480,540
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา00220.000.0046,000.0046,000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม13150.00690,000.00300,000.00990,000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00220.000.0046,000.0046,000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ00990.000.00100,000.00100,000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก00110.000.0040,000.0040,000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00110.000.0021,000.0021,000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม0013130.000.008,820,000.008,820,000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก00440.000.00752,659.00752,659
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00110.000.0021,000.0021,000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ00440.000.0080,000.0080,000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก00770.000.00632,160.00632,160
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564