ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

3.56

งบประมาณสนับสนุน/บาท

9,492,000

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณภายในงบประมาณภายนอกรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2565 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์1,648,400.000.001,648,400.000.0039.5041,731.6525,000.008.355.00
2ปีงบประมาณ : 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์546,000.000.00546,000.001,354,000.0076.007,184.2125,000.001.441.44
3ปีงบประมาณ : 2565 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์756,500.000.00756,500.00668,500.0057.0013,271.9325,000.002.652.65
4ปีงบประมาณ : 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์2,190,300.00400,000.002,590,300.00889,700.0058.0044,660.3460,000.003.723.72
5ปีงบประมาณ : 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์3,724,550.000.003,724,550.000.0052.5070,943.8160,000.005.915.00
6ปีงบประมาณ : 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์226,250.000.00226,250.000.006.0037,708.3325,000.007.545.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00220.000.0094,800.0094,800
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์นักวิจัยหน้าใหม่00110.000.0025,000.0025,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)3132180.001,221,600.00267,000.001,488,600
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)00550.000.00506,000.00506,000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)281110.00628,000.0088,500.00716,500
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก00220.000.00400,000.00400,000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00220.000.0094,800.0094,800
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่00330.000.0075,000.0075,000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)1414190.00422,000.001,558,500.001,980,500
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00110.000.0047,400.0047,400
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยหน้าใหม่00110.000.0025,000.0025,000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)8307450.003,005,900.00832,500.003,838,400
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565