ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

4.40

งบประมาณสนับสนุน/บาท

10,739,200

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2561 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์1,243,200.000.0047.5026,172.6325,000.005.235.00
2ปีงบประมาณ : 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์1,518,000.00507,000.0081.0018,740.7425,000.003.753.75
3ปีงบประมาณ : 2561 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์2,213,600.000.0058.0038,165.5225,000.007.635.00
4ปีงบประมาณ : 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์2,959,600.00430,400.0056.5052,382.3060,000.004.374.37
5ปีงบประมาณ : 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์2,714,800.00525,200.0054.0050,274.0760,000.004.193.90
6ปีงบประมาณ : 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์90,000.0035,000.005.0018,000.0025,000.003.603.90
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง00660.000.00823,000.00823,000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ00330.000.00390,200.00390,200
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ทุนส่วนตัว00110.000.0030,000.0030,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง1491442,500.00432,500.00887,500.001,362,500
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ00110.000.0060,500.0060,500
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ00110.000.0030,000.0030,000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่00440.000.0065,000.0065,000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง1691640,000.00734,000.001,133,700.001,907,700
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ00220.000.00171,900.00171,900
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ00770.000.0084,000.0084,000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการทุนส่วนตัว00110.000.0050,000.0050,000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง3731373,000.001,345,000.00637,000.002,055,000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ00330.000.00547,100.00547,100
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่00220.000.0035,000.0035,000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก00110.000.00322,500.00322,500
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง14101520,000.00614,000.001,134,500.001,768,500
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ144918,600.00480,000.00357,700.00856,300
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ00550.000.0030,000.0030,000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก00110.000.00150,000.00150,000