ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

2.93

งบประมาณสนับสนุน/บาท

12,881,579

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณภายในงบประมาณภายนอกรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2564 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์1,366,000.00400,000.001,766,000.000.0039.5044,708.8625,000.008.945.00
2ปีงบประมาณ : 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์1,126,000.000.001,126,000.00824,000.0078.0014,435.9025,000.002.892.89
3ปีงบประมาณ : 2564 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์236,000.000.00236,000.001,189,000.0057.004,140.3525,000.000.830.83
4ปีงบประมาณ : 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์8,931,000.00631,579.009,562,579.000.0057.00167,764.5460,000.0013.985.00
5ปีงบประมาณ : 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์141,000.000.00141,000.002,979,000.0052.002,711.5460,000.000.230.95
6ปีงบประมาณ : 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์50,000.000.0050,000.00100,000.006.008,333.3325,000.001.670.95
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา00220.000.0046,000.0046,000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม13150.00930,000.00300,000.001,230,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์แหล่งทุนภายนอก00110.000.00400,000.00400,000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา00220.000.0046,000.0046,000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม13150.00690,000.00300,000.00990,000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00220.000.0046,000.0046,000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ00990.000.00100,000.00100,000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00110.000.0021,000.0021,000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม0013130.000.008,820,000.008,820,000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก00110.000.00631,579.00631,579
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00110.000.0021,000.0021,000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00330.000.0090,000.0090,000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ00440.000.0080,000.0080,000
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564