ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

10.43

งบประมาณสนับสนุน/บาท

23,062,900

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2562 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์1,383,700.000.0045.0030,748.8925,000.006.155.00
2ปีงบประมาณ : 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์2,940,700.000.0074.0039,739.1925,000.007.955.00
3ปีงบประมาณ : 2562 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์3,633,900.000.0060.0060,565.0025,000.0012.115.00
4ปีงบประมาณ : 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์9,109,100.000.0058.00157,053.4560,000.0013.095.00
5ปีงบประมาณ : 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์420,000.000.005.0084,000.0025,000.0016.805.00
6ปีงบประมาณ : 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์5,575,500.000.0052.00107,221.1560,000.008.945.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ00330.000.00833,700.00833,700
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่00220.000.0020,000.0020,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ0013130.000.00500,000.00500,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ทุนภายในคณะ00550.000.0030,000.0030,000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม00220.000.00602,700.00602,700
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ01010.00298,000.000.00298,000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ00770.000.001,400,000.001,400,000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่00330.000.0040,000.0040,000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ0017170.000.00500,000.00500,000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ0010100.000.00100,000.00100,000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ1391335,000.001,015,000.001,815,900.002,865,900
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการนักวิจัยรุ่นใหม่00110.000.0010,000.0010,000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ0011110.000.00500,000.00500,000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก00110.000.00150,000.00150,000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ00990.000.00108,000.00108,000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม00110.000.00350,000.00350,000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ1113317,800.00185,600.00280,400.00783,800
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ391527342,000.002,556,000.003,678,300.006,576,300
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่00110.000.0015,000.0015,000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ0010100.000.00500,000.00500,000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก00110.000.00884,000.00884,000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ0022220.000.005,260,500.005,260,500
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยรุ่นใหม่00110.000.0015,000.0015,000
24ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ0010100.000.00500,000.00500,000
25ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก00110.000.00120,000.00120,000
26ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ00550.000.00100,000.00100,000
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562