ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

0.24

งบประมาณสนับสนุน/บาท

450,000

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2563 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์90,000.001,035,000.0045.002,000.0025,000.000.400.40
2ปีงบประมาณ : 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์90,000.001,760,000.0074.001,216.2225,000.000.240.24
3ปีงบประมาณ : 2563 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์90,000.001,410,000.0060.001,500.0025,000.000.300.30
4ปีงบประมาณ : 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์90,000.003,390,000.0058.001,551.7260,000.000.130.13
5ปีงบประมาณ : 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์90,000.003,030,000.0052.001,730.7760,000.000.140.14
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา00330.000.0090,000.0090,000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการตามศาสตร์พระราชา00330.000.0090,000.0090,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00220.000.0090,000.0090,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00330.000.0090,000.0090,000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบูรณาการตามศาสตร์พระราชา00330.000.0090,000.0090,000
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563