ปีการศึกษา

2564

เลือกปีการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย

17 / 40

สัดส่วนคะแนน

5

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับมหาวิทยาลัย

จำนวน
#หน่วยงานหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์18407.505.00
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับมหาวิทยาลัย

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
2ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
3ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
4ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
5ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
6ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ33
7ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
8ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
9ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
10ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
11ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
12ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ66
13ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย33
14ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
15ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ33
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย