ปีการศึกษา

2564

เลือกปีการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย

34 / 39

สัดส่วนคะแนน

5

ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับมหาวิทยาลัย

จำนวน
#หน่วยงานหน่วยงานที่นำไปใช้ฯโครงการวิจัยทั้งหมดสัดส่วนคะแนนแปลงคะแนนเต็ม 5
1มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์393916.675.00
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับมหาวิทยาลัย

จำนวน
#ปีการศึกษาหน่วยงาน/คณะประเด็นการนำไปใช้ฯโครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ
1ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ44
2ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย33
3ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์33
4ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ44
5ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์22
6ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ33
7ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ66
8ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
9ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
10ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
11ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ22
12ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย22
13ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์11
14ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ99
15ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย44
16ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์33
17ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ99
18ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยแพร่ขยายความรู้ต่อ11
19ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทำวิจัยต่อยอด11
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย