มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2563

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

14

งบประมาณสนับสนุน/บาท

450,000

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

14

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
องค์ประกอบทางเคมีและจุลินทรีย์ในน้ำหมักมะขามแช่อิ่ม
น้ำฝน เบ้าทองคำ และคณะ
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2020-02-11 11:27:25
22563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสารซัลเฟอร์ออกไซด์ของไส้กรองถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะขามกับเปลือกแมคคาเดเมีย
น้ำฝน เบ้าทองคำ และคณะ
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2020-02-11 09:33:57
32551
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
รหัส :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองชาวเขาเผ่าม้งบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชูใจ กินูญ และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2020-01-27 10:05:22
42563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุวัติ คูณแก้ว
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2020-01-22 10:48:29
52563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
ผลของสารกระตุ้นต่อผลผลิตและสารสำคัญในเห็นถั่งเช่าสีทองในสภาพปลอดเชื้อ
นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2020-01-15 11:24:59
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:30
22562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:00
32562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:53
42562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
ณัฐพล ภู่ระหงษ์ และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:30
52562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เอราวัณ ชาญพหล และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:50:44
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12561
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ สำหรับสืบค้นข้อมูลความเชื่อผิด ๆ ที่แบ่งปันกันในสื่อสังคมออนไลน์
โดย ภาณุวัชร์ นิรานนท์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-12-04 09:59:43
22562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว
โดย กานต์ แย้มพงษ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-22 10:44:01
32562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย วิลาสินี ดีปัญญา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:26:06
42562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:25:11
52562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:23:38
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12561
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 มกราคม 2561
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กริชชัย ขาวจ้อย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.00บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2020-02-14 13:25:44
22562
การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยาของการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 50 ปอนด์ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เอราวัณ ชาญพหล
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2020-01-21 16:28:21
32562
การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 12 กันยายน 2562
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
บวรลักษณ์ เงินมา
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2020-01-21 16:05:47
42562
Green Marketing Model: Empirical Evidence from Green Consumers in Phetchabun, Thailand
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อำพล ชะโยมชัย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2020-01-21 15:33:55
52564
แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมของปลาก้าง (Chana gachua) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร์
เมื่อ 1 มิถุนายน 2564
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุมาลี พิมพันธุ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2020-01-21 15:09:17
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 19 เมษายน 2561
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13804
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-02-20 10:22:53
2จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
4จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
5จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปวีณา จันทร์สอน
  เมื่อ 2020-02-18 08:42:08
2
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์]
ธนากร ม่วงกล้วย
  เมื่อ 2020-02-17 15:17:28
3
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
วะริษา เตชนันท์
  เมื่อ 2020-02-17 13:39:34
4
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
ฐานิดา วงศ์เทพ
  เมื่อ 2020-02-17 11:38:37
5
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปวีณา จันทร์สอน
  เมื่อ 2020-02-16 20:36:47