ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2561

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

79 (104)

งบประมาณสนับสนุน/บาท

10,416,700

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

76 (96)

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดก้อนมะขามแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2018-05-02 14:25:39
22561
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายตามมาตรฐาน ICUMSA
ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-04-25 15:27:30
32561
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาปัญหา อุปสรรค และการจัดเก็บหลักฐานทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มณีนุช เกตุแฟง
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-04-25 15:22:11
42561
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-04-25 15:21:33
52561
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-04-25 15:20:45
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้ง เชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:41:13
22561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
สนธยา วันชัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:40:05
32561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:39:13
42561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
ศานต์ พานิชสิติ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:38:04
52561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:37:03
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-12-07 09:33:49
22560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  [แผนงานวิจัย]
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-23 10:19:53
32560
ประเภท : วิจัยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กุหลาบ ชาติชะนะ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
คณะเทคโนการเกษตรและเทคโนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-23 10:15:04
42559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
ต. กันจุ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-08 14:02:20
52559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านหินโง่น
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-08 13:58:23
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12561
การศึกษาวิธีประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้ง
เมื่อ 21 เมษายน 2561
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิมล เทียกทุม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-05-25 15:09:15
22561
การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน
เมื่อ 21 เมษายน 2561
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-05-25 14:51:04
32561
โครงการศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ เขต 2 ผลจากการใช้โมเดลความมั่นคงทางสุขภาพ 2560
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล จันทร์มา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-05-25 14:25:49
42561
The Study of Rapidly Available Glucose and Slowly Available Glucose of Kluai Hin Banana (Musa sapientum) Flour for Utilization of Noodles
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
น้ำฝน เบ้าทองคำ
  [คณะครุศาสตร์]
0.40ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-05-25 13:28:30
52560
The Proper Non-Chemical Agriculture Message and Channel Design for the Learning of Ban Hin How Farmer Group, Lom Kao District, Phetchabun
เมื่อ 1 สิงหาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-05-23 14:53:02
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
2จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
4จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2556
โดย สุวิทย์ วรรณศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชนก บุญแวว
  เมื่อ 2018-05-26 16:32:56
2
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
โดย สุวิทย์ วรรณศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ชนก บุญแวว
  เมื่อ 2018-05-26 16:25:24
3
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย สุรางค์รัตน์ พันแสง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ชนก บุญแวว
  เมื่อ 2018-05-26 10:55:26
4
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2551
โดย วิลาสินี ดีปัญญา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สิริจิตต์ เผ่าไทย
  เมื่อ 2018-05-20 20:28:35
5
ประเภท : การเรียนการสอน
ปีงบประมาณ : 2556
โดย จตุรพร จันทรางศุ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นันท์นภัส ชิงชัย
  เมื่อ 2018-05-18 10:55:22