มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2564

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

74

งบประมาณสนับสนุน/บาท

13,755,359

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

61

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร
อภิชาติ สุวรรณชื่น
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-07-29 13:44:54
22564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การผลิตกระดาษทำมือจากเปลือกโกโก้เหลือทิ้งสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว
กฤษณา เกตุคำ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-07-29 13:42:44
32564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดขมิ้นชันแดงสยามของกลุ่มสมุนไพรชญานิน
นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-07-29 13:31:43
42564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
ปัญหาพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-07-29 13:29:52
52564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากผักเคล ที่เหลือทิ้งจากการตัดแต่งคุณภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียงก็เพียงพอ จังหวัดเพชรบูรณ์
รัตนากร แสนทำพล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-07-29 13:26:42
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:30
22562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:00
32562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:53
42562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
ณัฐพล ภู่ระหงษ์ และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:30
52562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เอราวัณ ชาญพหล และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:50:44
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
กระบวนการเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เกื้อกูล พิมพ์ดี [สถาบันวิจัยและพัฒนา] และคณะ
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
โดย งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพศึกษา ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2021-07-09 10:32:12
22563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
โดย บรรจง สุรินทร์ [สถาบันวิจัยและพัฒนา] และคณะ
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2021-07-09 10:28:24
32563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ระบบแสดงข้อคิดเห็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ชัยมงคล แก้วสี [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2021-07-09 10:25:36
42563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคำนวณผลการเรียนล่วงหน้านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ไพบูลย์ กันยา [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2021-07-09 10:23:44
52563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
การพัฒนาระบบโทรศัพท์และการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยี VoIP ผ่าน SIP Protocol
โดย ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
วันที่ 2 กันยายน 2563
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2021-07-09 10:18:04
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12564
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุพิชชา โชติกำจร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-07-22 16:25:17
22564
การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
เมื่อ 1 มกราคม 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
รุ่งลักษณา ดีแจ่ม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-07-22 15:56:05
32564
On efficient matrix-free method via quasi-Newton approach for solving system of nonlinear equations
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2564
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ปักการะนัง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.00ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-07-19 10:36:30
42564
ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าเขียนเทียนของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นภาลัย บุญทิม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-07-16 17:38:44
52564
ผลการฝึกเสริมความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อชายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 มกราคม 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สลักจิตร คณะฤทธิ์
  [คณะครุศาสตร์]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-07-16 16:57:20
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 19 เมษายน 2561
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13804
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-02-20 10:22:53
2จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
4จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
5จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
โดย นุชจรี สิงห์พันธ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
จิรปภา สายไพศรี
  เมื่อ 2021-07-31 23:48:33
2
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
โดย นุชจรี สิงห์พันธ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
จิรปภา สายไพศรี
  เมื่อ 2021-07-31 23:42:11
3
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
พิชญา จีนศรีคง
  เมื่อ 2021-07-31 20:42:11
4
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กิตติยา บุญปก
  เมื่อ 2021-07-31 01:14:50
5
ประเภท : การเรียนการสอน
ปีงบประมาณ : 2557
โดย กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กิตติยา บุญปก
  เมื่อ 2021-07-31 00:45:02