ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2560

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

98 (125)

งบประมาณสนับสนุน/บาท

16,294,200

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

92 (109)

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12557
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
รหัส :
การพัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พงศ์จักร ดาบเพ็ชรมณี
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-14 15:01:35
22557
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
รหัส :
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ภัณฑิลา ดอกจันรี
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-14 14:36:09
32557
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
รหัส :
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิภาดา นาเลา
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-14 14:24:51
42557
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
รหัส :
การศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-14 14:09:50
52557
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
รหัส :
ปัจจัยที่ีส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการศึกษากฎหมายของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์สู่การประกอบวิชาชีพกฎหมาย
เครือวัลย์ อินทรสุข
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-14 14:05:44
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูงกรณีศึกษา ชุมชนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
22557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
ความหลากชนิดของเห็ดไมคอร์ไรซาและการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ
พวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
32557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ณัฐชยา หุมนา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
42557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
การพัฒนารูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
กนิฐา แสงกระจ่าง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
52557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
การศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อด ในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะขาม (Tamarindus indica L.) และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
โดย ธนาวรรณ สุขเกษม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-22 08:37:49
22559
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตอรว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ชาญชัย สุขสกุล [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-21 15:05:36
32559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติ
โดย ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
หมู่ 4
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-21 11:36:14
42559
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อย ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย การันต์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-21 11:32:21
52559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวานของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิทยา หนูช่างสิงห์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะขามไร่บุญคง
ต. วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-09-21 11:28:07
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12559
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดวิจัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
  [คณะครุศาสตร์]
0.60บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-04 22:18:24
22559
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียน เรื่อง สถิติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย ของกลุ่มที่เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชาตรี นาคะกุล
  [คณะครุศาสตร์]
0.60บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-04 22:18:02
32559
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์กับระดับความสามารถใน การแก้ปัญหา เมื่อครู EDU-2.3-0-04 สอนด้วยระบบพี่เลี้ยง
เมื่อ 1 มกราคม 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชาตรี นาคะกุล
  [คณะครุศาสตร์]
0.60บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-04 22:17:08
42559
การอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของคนในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 มกราคม 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.60บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-04 22:16:29
52559
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เมื่อ 1 เมษายน 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  [คณะครุศาสตร์]
0.60บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-04 22:16:05
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
2จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
4จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย รุ่งลักษณา ดีแจ่ม [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ชมพูนุท นราองอาจ
  เมื่อ 2017-10-18 18:10:08
2
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
โดย เพชรธยา แป้นวงษา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นุรียา มรรคาเขต
  เมื่อ 2017-10-17 21:46:34
3
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
โดย กุณฑลีรัฐ พิมพิลา [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปิยะเทพ ศรพรหม
  เมื่อ 2017-10-17 10:21:45
4
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย สุวิมล เทียกทุม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
จริยา สังข์ศรี
  เมื่อ 2017-10-16 19:47:41
5
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย นรัตว์ รัตนวัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
จริยา สังข์ศรี
  เมื่อ 2017-10-16 19:45:17