มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2564

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

62

งบประมาณสนับสนุน/บาท

13,271,579

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

55

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12564
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
กลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหรส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ จ.นครนายก
อภิญญา บำรุงจิตต์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-04-02 09:03:42
22564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส : วช.อว.(อ) (กนผ)/21/2564
การพัฒนาฟาร์มแพะนมต้นแบบอย่างครบวงจร เพื่อผลิตน้ำนมแพะที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รัตนากร แสนทำพล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-03-23 12:15:54
32564
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การสร้างองค์กรแห่งความสุขตามรูปแบบศาสตร์พระราชาในชุมชนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
จิรโรจน์ บุญราช
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-03-15 09:32:28
42564
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การแก้ปัญหาวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมภายใต้แรงดันที่เป็นฟังก์ชันไซน์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา โดยใช้วิธีสมการเชิงอนุพันธ์แนบวรอนเสกียน
อาทิตย์ หู้เต็ม และคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-02-16 12:01:28
52564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและผลิตสารช่วยต้านแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ
น้ำฝน เบ้าทองคำ และคณะ
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2021-02-08 15:48:13
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:30
22562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:00
32562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:53
42562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
ณัฐพล ภู่ระหงษ์ และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:30
52562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เอราวัณ ชาญพหล และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:50:44
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12561
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ สำหรับสืบค้นข้อมูลความเชื่อผิด ๆ ที่แบ่งปันกันในสื่อสังคมออนไลน์
โดย ภาณุวัชร์ นิรานนท์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 25 มีนาคม 2562
โดย กลุ่มวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-12-04 09:59:43
22562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว
โดย กานต์ แย้มพงษ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-22 10:44:01
32562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย วิลาสินี ดีปัญญา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:26:06
42562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
โดย วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:25:11
52562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:23:38
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12564
อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีรภัทร ดีเอม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-04-20 15:22:11
22564
ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
เมื่อ 1 มกราคม 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-04-04 15:33:10
32563
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนสุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ทรงเกียรติ บัวลอย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-04-04 14:53:28
42564
ปัจจัยความสามารถด้านนวัตกรรมตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร
เมื่อ 1 มกราคม 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พริมาดา บัวหลวง
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-04-04 14:35:39
52563
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 กันยายน 2563
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2021-04-04 14:06:38
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 19 เมษายน 2561
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13804
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-02-20 10:22:53
2จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
4จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
5จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ณันปพัฒน์ ดอนกิตติ์พงษ์
  เมื่อ 2021-04-19 08:43:09
2
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2559
โดย อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง [คณะครุศาสตร์]
ชนาธิป ประสาร
  เมื่อ 2021-04-18 23:21:22
3
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
พรชิตา บังเกิง
  เมื่อ 2021-04-18 16:45:50
4
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ณันปพัฒน์ ดอนกิตติ์พงษ์
  เมื่อ 2021-04-17 12:28:00
5
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
วรานุช ชัยปัญหา
  เมื่อ 2021-04-16 16:44:04