มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2561

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

114

งบประมาณสนับสนุน/บาท

11,288,375

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

106

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญาท้องถิ่นของสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา โรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงวัย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-06 14:57:31
22561
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส : RDG61N0012
การสังเคราะห์ชุดความรู้การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ขับเคลื่อน กรณีศึกษา: ความร่วมมือระหว่าง สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และบริษัทปูรซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-06 11:21:39
32561
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-08-28 11:42:16
42561
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ4R
พิชญา เชี่ยวภาษา
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-08-28 11:41:11
52561
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็ม (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
วิชญาพร อ่อนปุย
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-08-28 11:37:32
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้ง เชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:41:13
22561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
สนธยา วันชัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:40:05
32561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:39:13
42561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
ศานต์ พานิชสิติ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:38:04
52561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:37:03
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย อาทิตยา ขาวพราย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
ต. วังงิ้วใต้ อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-17 11:27:19
22560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุปราณี พิศมัย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-17 10:51:05
32561
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาพิทยา
ต. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-17 10:16:31
42560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
โดย จิตรนันท์ ศรีเจริญ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-17 10:07:53
52560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบบวร กรณีศึกษาวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ธันยมัย รังสิกรรพุม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-06 11:09:42
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12560
รูปแบบการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พลากร ชาญณรงค์
  [คณะครุศาสตร์]
0.20บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-19 09:50:19
22560
ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
  [คณะครุศาสตร์]
0.20บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-19 09:50:00
32560
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชาตรี นาคะกุล
  [คณะครุศาสตร์]
0.20บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-19 09:49:42
42560
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.20บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-19 09:49:23
52560
ปัจจัยจำแนกผลการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.20บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-19 09:49:01
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
2จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
4จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
โดย ปิยะวัน เพชรหมี [คณะวิทยาการจัดการ]
ปรางทิพย์ มณีสม
  เมื่อ 2018-09-19 23:26:38
2
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
โดย นนทชา ชัยทวิชธานันท์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ยศวดี นิรารมย์
  เมื่อ 2018-09-19 09:58:42
3
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
โดย ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศุภกร วงศ์ธัชชัย
  เมื่อ 2018-09-17 14:12:22
4
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
โดย กฤติกา บูรณโชคไพศาล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศุภกร วงศ์ธัชชัย
  เมื่อ 2018-09-17 14:11:33
5
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2557
โดย วิลาสินี ดีปัญญา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศุภกร วงศ์ธัชชัย
  เมื่อ 2018-09-17 14:11:07