มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2561

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

105

งบประมาณสนับสนุน/บาท

10,739,200

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

97

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส : 61-01-07
ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร
ไพฑูรย์ สอนทน
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-06-11 08:31:26
22561
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดก้อนมะขามแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2018-05-02 14:25:39
32561
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายตามมาตรฐาน ICUMSA
ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-04-25 15:27:30
42561
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาปัญหา อุปสรรค และการจัดเก็บหลักฐานทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มณีนุช เกตุแฟง
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-04-25 15:22:11
52561
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-04-25 15:21:33
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้ง เชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:41:13
22561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
สนธยา วันชัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:40:05
32561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:39:13
42561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
ศานต์ พานิชสิติ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:38:04
52561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:37:03
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12560
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ศึกษาแนวทางในการนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย รัตนา ชมมัย [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-06-11 10:15:38
22560
ประเภท : วิจัยสถาบัน
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-06-11 10:13:07
32560
ประเภท : วิจัยสถาบัน
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย เทพ เพียมะลัง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
คณะเทคโรโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-06-11 10:10:28
42560
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
การออกแบบและสร้างเครื่องพับโลหะแผ่นขนาดเล็ก เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีโลหะแผ่น
โดย เอราวัณ ชาญพหล [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-06-11 10:07:08
52560
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม
โดย หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
ชนภูมิถ่านอัดแท่งและนานาภัณฑ์
ต. ยางงาม อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-06-11 10:02:59
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12560
ตำราง เรื่อง การสื่อสารดาวเทียม
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
1.00ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-06-20 20:21:33
22561
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สนธยา วันชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-06-14 10:28:21
32561
การศึกษาวิธีประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้ง
เมื่อ 21 เมษายน 2561
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิมล เทียกทุม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-05-25 15:09:15
42561
การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน
เมื่อ 21 เมษายน 2561
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-05-25 14:51:04
52561
โครงการศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ เขต 2 ผลจากการใช้โมเดลความมั่นคงทางสุขภาพ 2560
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล จันทร์มา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-05-25 14:25:49
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
2จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
4จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
โดย ภรวลัญช์ มาอยู่ [คณะวิทยาการจัดการ]
ภัทรานิษฐ์ เสือเล็ก
  เมื่อ 2018-07-16 18:39:47
2
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิกานดา ป้อเครือ
  เมื่อ 2018-07-12 21:06:18
3
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

  เมื่อ 2018-07-12 21:01:36
4
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิกานดา ป้อเครือ
  เมื่อ 2018-07-12 20:57:22
5
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิกานดา ป้อเครือ
  เมื่อ 2018-07-07 13:50:28