มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2565

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

115

งบประมาณสนับสนุน/บาท

9,492,000

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

78

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส : 39/2564
พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิค-19 ในชุมชนโรงพยาบาลสนาม
เอ็ม สายคำหน่อ
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-01-24 08:57:12
22565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000042
การพัฒนาเครื่องดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ
เกรียงไกร ทิมศร
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-01-11 09:50:58
32565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000041
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของสมุนไพรและรูปแบบการใช้ประโยชน์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ดวงจันทร์ สีหาราช
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-01-11 09:50:27
42565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000040
ความรอบรู้สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสถานะสุขภาพของประชากรวัยทำงานก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยของจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร
ไพฑูรย์ สอนทน
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-01-11 09:49:56
52565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000039
การบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงและ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-01-11 09:49:26
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:30
22562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:00
32562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:53
42562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
ณัฐพล ภู่ระหงษ์ และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:30
52562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เอราวัณ ชาญพหล และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:50:44
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิค-19 ในชุมชนโรงพยาบาลสนาม
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
โดย คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-01-24 09:15:42
22564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ผลการบูรณาการถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองของนักเรียนใพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นันทวัน พัวพัน [คณะครุศาสตร์]
วันที่ 1 มีนาคม 2564
โดย โรงเรียนติ้ววิทยาคม
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-01-19 10:18:05
32564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาขนมจีนหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-01-19 10:14:57
42565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
การศึกษาสาระสำคัญและฤทธิ์ของตำรับยา เบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-01-12 11:39:54
52564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามการส่งข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์
โดย ศุภรัตน์ แก้วเสริม [คณะวิทยาการจัดการ]
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
โดย คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-01-07 09:53:51
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12565
การแสดงในพิธีกรรมรำบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ
เมื่อ 1 มกราคม 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมศักดิ์ ภู่พรายงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-01-26 13:40:25
22565
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก: กรณีศึกษาโรงงานต้นแบบขนาดเล็ก
เมื่อ 1 มกราคม 2565
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรทวี กองร้อย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-01-24 15:46:32
32565
การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับ
เมื่อ 19 มีนาคม 2565
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สนธยา วันชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-01-24 15:32:05
42564
กลยุทธ์และเครื่องมือสื่อสารการตลาดของธุรกิจสินค้าเกษตร: สถานะองค์ความรู้และแนวทางการนำไปใช้
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอกชัย แสงโสดา
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-01-18 13:17:15
52564
การศึกษาภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในประเทศไทย
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุพิชชา โชติกำจร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-01-18 10:38:07
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 19 เมษายน 2561
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13804
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-02-20 10:22:53
2จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
4จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
5จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2556
โดย เครือวัลย์ แสงโสดา [--]
เจนจิรา ดำเนิน
  เมื่อ 2022-01-26 22:05:24
2
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วรันธร สุขสาทศ
  เมื่อ 2022-01-26 21:28:41
3
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วรันธร สุขสาทศ
  เมื่อ 2022-01-26 21:26:42
4
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2554
โดย ธรรม์ณชาติ วันแต่ง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ธีรภัทร ปานกำเหนิด
  เมื่อ 2022-01-26 19:52:52
5
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
โดย วิศิษฎ์ บิลมาศ [คณะวิทยาการจัดการ]
ธนภัทร ชาภู่พวง
  เมื่อ 2022-01-26 10:15:10