มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2562

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

180

งบประมาณสนับสนุน/บาท

23,062,900

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

171

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส : CRP6205031480
การใช้อนุภาคนาโนแบบมีรูพรุนครบคุมเชื้อราในมะขามหวาน
ฉลาด ยืนยาว
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-10-02 09:27:07
22562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0005
การพัฒนาเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อควบคุมระบบในโรงเพาะชำอัตโนมัติ
ปริยากร บัวทอง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2019-07-22 10:56:59
32562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0004
ระบบเฝ้าระวังการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนผ่านไลน์
วาสนา วงศ์ษา
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2019-07-22 10:55:54
42562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0003
การศึกษาและออกแบบโคมไฟไม้แรงบันดาลใจจากของเล่นจากเศษไม้เหลือใช้
ธนวรรธน์ ท้าวนอก
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2019-07-22 10:54:21
52562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0002
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นสมรรถนะวิชาเครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2019-07-22 10:53:10
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:30
22562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:00
32562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:53
42562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
ณัฐพล ภู่ระหงษ์ และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:30
52562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เอราวัณ ชาญพหล และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:50:44
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12561
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ สำหรับสืบค้นข้อมูลความเชื่อผิด ๆ ที่แบ่งปันกันในสื่อสังคมออนไลน์
โดย ภาณุวัชร์ นิรานนท์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-12-04 09:59:43
22562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว
โดย กานต์ แย้มพงษ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-22 10:44:01
32562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย วิลาสินี ดีปัญญา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:26:06
42562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:25:11
52562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-11-08 15:23:38
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12563
คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 มกราคม 2563
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2019-12-13 12:01:44
22563
Ontological and Sensor-based Supporting System on Damage Prevention for Tamarind Farming: a case study of Phetchabun Tamarind Farms
เมื่อ 1 กันยายน 2563
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2019-12-13 11:52:24
32561
การพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
  [คณะครุศาสตร์]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2019-12-03 11:15:49
42561
การพัฒนาชุดฝีกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อ 20 ธันวาคม 2561
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จินตรัตน์ แสงศิริ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2019-12-03 11:10:05
52562
การจัดการการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจักรยาน จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิชยพิมพ์ คำเพียร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2019-11-26 11:09:15
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 19 เมษายน 2561
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13804
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-02-20 10:22:53
2จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
4จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
5จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2556
โดย เครือวัลย์ แสงโสดา [--]
สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
  เมื่อ 2019-12-15 20:35:32
2
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
โดย ขุนแผน ตุ้มทองคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
  เมื่อ 2019-12-15 20:27:02
3
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2552
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
จริยา บุญนาค
  เมื่อ 2019-12-14 21:39:06
4
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2552
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
จริยา บุญนาค
  เมื่อ 2019-12-14 21:37:54
5
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธันยพร ตุ้มทอง
  เมื่อ 2019-12-14 20:07:20