ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2561

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

57 (82)

งบประมาณสนับสนุน/บาท

9,942,700

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

56 (76)

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รหัส : PCRU_2561_K014
การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สุพิชชา โชติกำจร
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-14 09:36:16
22561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รหัส : PCRU_2561_K013
การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
บวรลักษณ์ เงินมา
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-14 09:35:56
32561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รหัส : PCRU_2561_K012
การศึกษาคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21
อนุวัติ คูณแก้ว
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-14 09:35:34
42561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รหัส : PCRU_2561_K011
การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน
ปิยรัตน์ มูลศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-14 09:35:12
52561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รหัส : PCRU_2561_K010
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-14 09:34:49
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้ง เชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:41:13
22561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
สนธยา วันชัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:40:05
32561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:39:13
42561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
ศานต์ พานิชสิติ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:38:04
52561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:37:03
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-12-07 09:33:49
22560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  [แผนงานวิจัย]
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-23 10:19:53
32560
ประเภท : วิจัยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กุหลาบ ชาติชะนะ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
คณะเทคโนการเกษตรและเทคโนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-23 10:15:04
42559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
ต. กันจุ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-08 14:02:20
52559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านหินโง่น
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-11-08 13:58:23
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12559
การออกแบบรูปแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดผ่านโมบายเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศดิจิตอลสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
เมื่อ 1 สิงหาคม 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนิฐา แสงกระจ่าง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.60บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-27 11:57:15
22559
ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศศิธร แท่นทอง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.60บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-27 10:50:31
32559
การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่อง โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิไลพร ปองเพียร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.60บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-27 10:49:50
42559
การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายวิชา การวิเคราะห์น้ำ เรื่อง คุณภาพน้ำ
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
รุจิรา คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.40บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-27 10:48:38
52559
รูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 เมษายน 2559
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.40บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-10-27 10:47:43
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
2จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
4จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
โดย พิชยพิมพ์ คำเพียร [คณะวิทยาการจัดการ]
Padcha
  เมื่อ 2018-02-21 21:44:09
2
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
Padcha
  เมื่อ 2018-02-21 21:40:43
3
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2557
โดย อัจฉรา กลิ่นจันทร์ [คณะวิทยาการจัดการ]
Padcha
  เมื่อ 2018-02-21 21:38:29
4
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
Padcha
  เมื่อ 2018-02-21 21:32:40
5
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย ไพศาล สุธีบรรเจิด [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
James
  เมื่อ 2018-02-18 21:45:11