ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2560

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

83 (110)

งบประมาณสนับสนุน/บาท

16,144,200

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

77 (94)

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12555
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ศีกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สำราญ ท้าวเงิน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-08-02 14:50:01
22560
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันในการทำบรรทัดฐานข้อมูล
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-07-24 13:58:28
32560
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Cisco Aspire Networking Academy Edition
ศานต์ พานิชสิติ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-07-24 13:57:27
42559
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
รหัส :
การยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา กรณีศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ และคณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-07-13 09:11:55
52559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
รหัส : PCRU_2559_N012
การบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชสมุนไพรประจำถิ่น
สุรางค์รัตน์ พันแสง และคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-07-12 14:51:51
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูงกรณีศึกษา ชุมชนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
22557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
ความหลากชนิดของเห็ดไมคอร์ไรซาและการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ
พวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
32557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ณัฐชยา หุมนา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
42557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
การพัฒนารูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
กนิฐา แสงกระจ่าง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
52557
เปิดเผยเมื่อ 17 ธันวาคม 2556
ประเภท : สกอ.
การศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อด ในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2013-12-17 08:53:22
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนหนองไผ่
ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-08-15 08:38:35
22559
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
โดย กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-08-10 13:09:52
32559
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พีรวัฒน์ สุขเกษม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-08-02 15:04:22
42558
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-07-30 19:15:35
52558
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร บางใบ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
ชมรมผู้สูงอายุบ้านนางั่ว
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-07-30 17:48:54
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12560
แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วาสนา วงศ์ษา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2017-08-11 16:01:51
22560
การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยศวรรธน์ จันทนา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2017-08-11 16:00:52
32560
การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2017-08-11 15:59:41
42560
ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก
เมื่อ 10 มีนาคม 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2017-08-11 15:58:31
52560
ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
เมื่อ 26 มกราคม 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วรชัย ศรีสมุดคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.20บุษยามาส นามพุทธา
  เมื่อ 2017-08-11 15:57:06
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
2จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
4จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
วิลัยวรรณ รุจิตร
  เมื่อ 2017-08-22 20:13:14
2
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
โดย ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรพันธุ นวลปรีดา
  เมื่อ 2017-08-20 17:40:33
3
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
โดย ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรพันธุ นวลปรีดา
  เมื่อ 2017-08-20 17:36:30
4
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
โดย ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรพันธุ นวลปรีดา
  เมื่อ 2017-08-20 17:35:35
5
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
โดย ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรพันธุ นวลปรีดา
  เมื่อ 2017-08-20 17:31:30