มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2565

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

131

งบประมาณสนับสนุน/บาท

10,042,000

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

90

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12565
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
ลักษณะภาษาและคุณค่าในชื่อภาษาจียของนิสิตไทย
ตรีศูล เกษร และคณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-05-23 13:46:56
22565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิศิษฎ์ บิลมาศ
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-05-04 10:38:44
32565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
กระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ศิริพงษ์ เหมมั่น
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-05-04 10:37:38
42565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีผลต่อต้นทุนและ ระดับการบริการลูกค้าของผู้ประกอบการในธุรกิจมะขามหวานออนไลน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กริชชัย ขาวจ้อย
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-05-04 10:36:47
52565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะขามหวานอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิชยพิมพ์ คำเพียร
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-05-04 10:36:05
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:30
22562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:00
32562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:53
42562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
ณัฐพล ภู่ระหงษ์ และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:30
52562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เอราวัณ ชาญพหล และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:50:44
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
วันที่ 11 เมษายน 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-04-11 11:30:14
22564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล
โดย กานต์ อัมพานนท์ [คณะครุศาสตร์] และคณะ
วันที่ 25 มีนาคม 2565
โดย โรงเรียนบ้านบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-04-01 09:47:37
32564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 11 มีนาคม 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-03-25 09:40:07
42564
ประเภท : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช่าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
โดย โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ต. ห้วยไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-03-24 14:29:11
52564
ประเภท : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
การใช้ไซยาโนแบคทีเรียตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย สุรางค์รัตน์ พันแสง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
ต. น้ำก้อ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-03-24 13:48:57
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12565
แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้วยแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูม
เมื่อ 1 มกราคม 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีรภัทร กิจจารักษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-05-20 10:31:41
22565
ชื่อผลงาน เพลงระบำเก็บใบยา
เมื่อ 26 เมษายน 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-05-09 15:28:09
32565
บทบาทของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พรเดชะคุปต์) ในการบริหารจัดการปกครองมณฑลอยุธยา พ.ศ.2446-2472
เมื่อ 1 มกราคม 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-05-05 14:55:11
42565
The Guidelines for English Learning Media Design for Community-Based Tourism (CBT) Through Strakeholders’ Needs Analysis in Phetchabun Province
เมื่อ 1 เมษายน 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันวิสาข์ หมื่นจง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-05-05 14:37:26
52564
การใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานเกษตร: การวิเคราะห์พหุระดับ
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล จันทร์มา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-05-02 16:16:40
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 19 เมษายน 2561
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13804
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-02-20 10:22:53
2จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
4จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
5จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2552
โดย จินตนา สนามชัยสกุล [--] และคณะ
ปภาวรินท์ ปัญญากรสกุล
  เมื่อ 2022-05-24 00:29:47
2
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2555
โดย ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปริยากร ประทีปบัณฑิต
  เมื่อ 2022-05-23 23:01:43
3
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2555
โดย ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปริยากร ประทีปบัณฑิต
  เมื่อ 2022-05-23 23:01:22
4
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
โดย ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปริยากร ประทีปบัณฑิต
  เมื่อ 2022-05-23 22:59:29
5
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2555
โดย ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปริยากร ประทีปบัณฑิต
  เมื่อ 2022-05-23 22:55:13