ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2560

จำนวนโครงการวิจัย

75

งบประมาณสนับสนุน/บาท

16,014,200

จำนวนนักวิจัย

69

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน แยกตามหน่วยงาน/คณะ