มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2562

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

79

งบประมาณสนับสนุน/บาท

18,970,900

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

75

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
รหัส :
การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-24 11:13:18
22562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
รหัส :
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์
เอ็ม สายคำหน่อ
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-24 11:12:09
32562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
รหัส :
ประสิทธิภาพบทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในยุค Thailand 4.0 ของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชัญญภัทร นกมั่น
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-24 11:11:34
42562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
รหัส :
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาในจังหวัดเพชรบูรณ์
วิศิษฎ์ บิลมาศ
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-24 11:10:49
52562
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
รหัส :
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิชยพิมพ์ คำเพียร
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-24 11:10:24
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้ง เชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:41:13
22561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
สนธยา วันชัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:40:05
32561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:39:13
42561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
ศานต์ พานิชสิติ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:38:04
52561
เปิดเผยเมื่อ 15 มกราคม 2561
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา ฝึกงาน
  เมื่อ 2018-01-15 15:37:03
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย อาทิตยา ขาวพราย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
ต. วังงิ้วใต้ อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-17 11:27:19
22560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุปราณี พิศมัย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-17 10:51:05
32561
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาพิทยา
ต. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-17 10:16:31
42560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
โดย จิตรนันท์ ศรีเจริญ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-17 10:07:53
52560
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบบวร กรณีศึกษาวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ธันยมัย รังสิกรรพุม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-09-06 11:09:42
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12560
Some properties of Sβ-open mappings
เมื่อ 2 มิถุนายน 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาดุลย์ จงรักษ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.40ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-10-18 16:29:39
22561
การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อ 14 กันยายน 2561
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมใจ กงเติม
  [คณะครุศาสตร์]
0.20ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-10-18 15:49:57
32560
Effect of gamma irradiation on the 2-acetyl-1-pyrroline content during growth of Thai black glutinous rice (Upland rice)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสาวภา ชูมณี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.00ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-10-16 10:49:54
42562
ผลของอการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู
เมื่อ 1 มกราคม 2562
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นันทวัน พัวพัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-10-01 15:56:51
52561
แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
เมื่อ 1 มกราคม 2561
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤษติญา มูลศรี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
1.00ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2018-10-01 15:25:16
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
2จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
4จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
โดย ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ไอริณ ธรรมเดช
  เมื่อ 2018-10-09 04:49:30
2
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2552
โดย เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว [คณะวิทยาการจัดการ]
มาลินี หล่อทองแดง
  เมื่อ 2018-10-04 00:17:05
3
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
โดย ชาญชัย สุขสกุล [คณะวิทยาการจัดการ]
มาลินี หล่อทองแดง
  เมื่อ 2018-10-04 00:15:57
4
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
โดย ภรวลัญช์ มาอยู่ [คณะวิทยาการจัดการ]
มาลินี หล่อทองแดง
  เมื่อ 2018-10-04 00:09:38
5
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2560
โดย หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
สุชานาฏ มหาชน
  เมื่อ 2018-10-03 21:32:20