รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาและพัฒนาสารเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยไคโตซาน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Study and Development Skin Coating in Mango CV. NAM DOK MAI by Chitosan 
นักวิจัย
1. อาจารย์ชนากานต์ วิญญกุล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เคมี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณไคโตซานจากเปลือกหรือกระดองของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด และเพื่อพัฒนาสารเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่จะส่งผลในการการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งผลการศึกษาการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ปูนา และหอยเชอรี่ พบว่าได้ผลผลิตไคตินและไคโตซานมีอยู่ในช่วง 51.85-65.68 และ 46.34-61.85 ตามลำดับโดยเปลือกกุ้ง และเปลือกหอยเชอรี่ สามารถนำไปสกัดเป็นไคติน และไคโตซานได้สูงกว่าเปลือกปูนา จากการศึกษาพัฒนาสารเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้จากไคโตซาน และศึกษาประสิทธิภาพของการเคลือบผิว โดยแบ่งชุดการทดลองเป็นเคลือบมะม่วงด้วยสารละลายไคโตซานอย่างเดียวเข้มข้น 0.5%,1%,1.5%และ2% (w/v)ตามลำดับและเคลือบสารละลายไคโตซานเข้มข้น 2.0% w/v ผสมกับกลีเซอรอล ไขผึ้ง และ tween 80ตามลำดับ และเคลือบด้วยคาร์นูบาเข้มข้น 0.5%,1.5% และ 2% (w/v) ตามลำดับ เปรียบเทียบกับผลที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ (control) เก็บรักษาในกล่องที่อุณหภูมิ 25±3c เป็นเวลา15วัน ทำการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี คือค่าสีเปลือก L*,a*,b* ประมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้(TA)ปริมาณวิตามินซี และการสูญเสียน้ำหนัก การสุก การเกิดโรคของมะม่วงได้ มะม่วงที่ผ่านการเคลือบผิวพบการเกิดแอนแทรกโนสเมื่อเก็บรักษานาน15 วันในขณะที่มะม่วงไม่ผ่านการเคลือบผิวเกิดแอนแทรกโนสเมื่อเก็บรักษานาน10วัน โดยชุดการเคลือบผิวไคโตซานเข้มข้น 0.5% w/v ให้ประสิทธิภาพในการเคลือบผิวและเก็บรักษามะม่วงดีที่สุด และให้ประสิทธิภาพดีกว่าเคลือบคาร์นูบาที่ใช้เคลือบผิวผลไม้ทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบการเคลือบผิวมะม่วงด้วยสารละลายไคโตซาน 2.0% w/v ผสมกับสารอิมัลซัน พบว่า มะม่วงที่เคลือบด้วยสารละลายไคโตซานผสมกับกลีเซอรอล ให้2.0%w/v ผสมกับสารอิมัลซัน พบว่า มะม่วงที่เคลือบด้วยสารละลายไคโตซานผสมกับกลีเซอรอล ให้ประสิทธิภาพดีกว่าสารอิมัลชันอื่นๆ แต่ให้ประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่ากับมะม่วงที่ผ่านการเคลือบด้วยสารละลายไคโตซานเพียงอย่างเดียว
ความสำคัญ : มะม่วงดอกไม้, สารเคลือบผิว, ไคโตซาน


This research aimed to study the quantitative of chitosan from shell or carapace of invertebrate species and to develop the NAM DOK MAI mango skin coating that affected to extend the shelf life of product. The result of the extraction of chitosan from shrimp, rice field crab and golden apple snail founded that have chitin and chitosan between 51.85 – 65.68% and 46.34 – 61.85% respectively. The shrimp and golden apple snail were extracted to chitin and chitosan much more than rice field crab. The development of NAM DOK MAI mango skin coating from chitosan and study the effective of coating by separate the experiment as the coating with chitosan only in concentration 0.5%, 1%, 1.5% and 2% (w/v) , respectively and the coating with chitosan 2.0% (w/v) mixed with glycerol bee wax and tween 80, respectively and the coating with carnauba wax in concentration 0.5%, 1%, 1.5% and 2.0% (w/v), respectively that were compared with control. The mangoes were stored in the boxes at 25±3 oC for 15 days, analyzed the physical and chemical properties, such as color of peels, total soluble solids, titratable acidity, vitamin c and weight loss, analyzed every 5 days of storage. It was found that the skin coating could reduced the weight loss, ripening delay and decay of mangoes. The mangoes were coated found antracnose when storage in 15 days while control found antracnose in 10 days of storage. The mangoes were coated with chitosan 0.5% (w/v) gave a good effective and ripening delay more than carnauba that used to coat in general peel of fruits. The mangoes were coated with chitosan 2.0% (w/v) mixed with glycerol have good effective more than the mangoes were coating with chitosan mixed other emulsions but not effective better than pure chitosan. 
คำสำคัญ
ไคโตซาน,สารเคลือบผิวผลไม้,มะม่วงน้ำดอกไม้,สารเคลือบผิว,NAM DOK MAI,Skin Coating,Chitosan,มะม่วงดอกไม้
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 612 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
865 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 116 ครั้ง)