[การนำไปใช้ประโยชน์] 2558 : ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกร...เหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
12559องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
22559สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์