ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

เลือกปีงบประมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

174

งบประมาณสนับสนุน/บาท

12,988,500

ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัย จำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00220.000.0094,800.0094,800
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์นักวิจัยหน้าใหม่00110.000.0025,000.0025,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)3132180.001,221,600.00267,000.001,488,600
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ทุนภายในคณะ00660.000.0060,000.0060,000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)00550.000.00506,000.00506,000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ0033330.000.00276,500.00276,500
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก00220.000.001,150,000.001,150,000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)281110.00628,000.0088,500.00716,500
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ00990.000.0090,000.0090,000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก00440.000.001,310,000.001,310,000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00220.000.0094,800.0094,800
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่00330.000.0075,000.0075,000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)1414190.00422,000.001,558,500.001,980,500
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก00330.000.00930,000.00930,000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่00110.000.0047,400.0047,400
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยหน้าใหม่00110.000.0025,000.0025,000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี00110.000.0040,000.0040,000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)8307450.003,005,900.00832,500.003,838,400
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ00440.000.0080,000.0080,000