ปี พ.ศ.

2566

เลือกปี พ.ศ.

จำนวนผลงานฯ

0

งบประมาณรวม

0.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2565   ระดับมหาวิทยาลัย

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลพื้นฐาน
#สาขาการตีพิมพ์จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เต็ม 5)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
ไม่พบผลลัพธ์