ปีงบประมาณ

2565

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

185

งบประมาณสนับสนุน/บาท

13,207,600

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายขยาย(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
2
2000000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์นักวิจัยหน้าใหม่
1
1000000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
1000000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
18
16020000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ทุนภายในคณะ
6
6000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
1000000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
5
4010000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์งบประมาณส่วนตัว
1
1000000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ
33
33000000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก
2
2000000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
1000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
11
11000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการงบประมาณส่วนตัว
1
1000000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ
9
5040000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก
4
4000000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
2
2000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่
3
1020000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยสถาบัน
3
3000000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
1000000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
19
11080000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงบประมาณส่วนตัว
3
3000000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก
3
3000000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
1
1000000
24ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยหน้าใหม่
1
1000000
25ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
1000000
26ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
45
44010000
27ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงบประมาณส่วนตัว
1
1000000
28ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ
4
4000000
29ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดีวิจัยสถาบัน
1
1000000
30ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัยสถาบัน
1
1000000