มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรุปผลข้อมูลงานวิจัย

ปีงบประมาณ

2565

จำนวนโครงการวิจัย (แยกชุด)

174

งบประมาณสนับสนุน/บาท

12,988,500

จำนวนนักวิจัย (แยกชุด)

125

ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย
ข้อมูลจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565   แยกตามหน่วยงาน/คณะ
สถิติข้อมูลล่าสุด
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12565
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การยกระดับ และสร้างนักแปรรูปเบื้องต้นในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจมะขามไร้เมล็ด
ปิยะวัน เพชรหมี
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-10-03 15:10:51
22565
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
โครงการจัดจ้างพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิและโรงพยาบาล
เอ็ม สายคำหน่อ
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-10-03 15:07:51
32565
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
อัลกอรึทึมทำซ้ำแบบใหม่สำหรับการแก้ปัญหาดุลยภาพและอสมการแปรผันกับการประยุกต์
ณัฐพล ปักการะนัง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-10-03 15:01:37
42565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
บททบทวนเรื่องการเมืองภาคพลเมือง
วุฒิพงศ์ บัวช้อย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-08-19 14:40:37
52565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การวิเคราะห์นโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2554 - 2557
เกรียงไกร ทองจิตติ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2022-08-19 14:39:33
#ปีงปม.โครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะสร้างโดย
12562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:30
22562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
    คณะครุศาสตร์
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 15:13:00
32562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:53
42562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
ณัฐพล ภู่ระหงษ์ และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:51:30
52562
เปิดเผยเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เอราวัณ ชาญพหล และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2018-11-21 14:50:44
#ปีงปม.โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์สร้างโดย
12564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันที่ 6 เมษายน 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-08-17 15:28:06
22564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนให้เป็นสารเคมีและเชื้อเพลิงด้วยเทคนิคพลาสมาภายใต้ปฏิกิริยาที่มีตัวเร่ง
โดย ฉลาด ยืนยาว [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 8 เมษายน 2565
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-08-17 15:16:00
32564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ การแปรผัน กรณีที่มีข้อมูลสูญหายภายใต้การสุ่มแบบกำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด และใส่คืน
โดย ชูเกียรติ โพนแก้ว [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วันที่ 20 มีนาคม 2565
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-08-17 14:51:09
42564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากสารสกัดสมุนไพรและการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเศรษฐกิจ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กมล อยู่สุข [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
วันที่ 16 มีนาคม 2565
โดย สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-08-17 14:37:03
52564
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐานเพื่อการวิจัยพื้นฐานและ การวิจัยขั้นแนวหน้า ระยะที่ 1
โดย ฉลาด ยืนยาว [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วันที่ 8 เมษายน 2565
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
ภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
  เมื่อ 2022-08-17 14:24:35
#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนสร้างโดย
12565
การวิเคราะห์ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 อำเภอเชาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อ 1 มกราคม 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันวิสาข์ หมื่นจง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.60ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-09-29 16:08:44
22565
ผลการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ
เมื่อ 1 กันยายน 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
  [คณะครุศาสตร์]
0.80ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-09-27 09:49:45
32565
A Novel Accelerated Extragradient Algorithm to Solve Pseudomonotone Variational Inequalities
เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุพรรษา น้อยนคร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.00ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-09-13 16:06:30
42565
Another hybrid approach for solving monotone operator equations and application to signal processing
เมื่อ 1 มกราคม 2565
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐพล ปักการะนัง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.00ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-09-13 16:05:06
52564
Service Marketing Strategy of Cultural Tourism in Thailand: The Structural Equation Modeling of the 7Ps
เมื่อ 1 พฤษภาคม 2564
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นันทกานต์ ศรีปลั่ง
  [คณะวิทยาการจัดการ]
1.00ชุติมา พุฒอ่อน
  เมื่อ 2022-09-08 14:04:53
#สถานะประเภทผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สร้างโดย
1จดทะเบียน
  เมื่อ 19 เมษายน 2561
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13804
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2019-02-20 10:22:53
2จดทะเบียน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9250
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
3จดทะเบียน
  เมื่อ 10 เมษายน 2558
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9799
รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:45
4จดทะเบียน
  เมื่อ 8 มีนาคม 2555
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7020
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรบรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:42
5จดทะเบียน
  เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 6007
รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์บรรจง สุรินทร์
  เมื่อ 2017-06-30 23:45:39
#โครงการวิจัยดาวน์โหลดโดย
1
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นิจxxx สังข์ศิxxx
  เมื่อ 2022-10-03 19:54:05
2
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
โดย พิมพ์พร เกษดี [คณะวิทยาการจัดการ]
อารxxx กันxxx
  เมื่อ 2022-10-03 12:01:29
3
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
โดย สุธิรา เบญจานุกรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ณฤxxx โทบxxx
  เมื่อ 2022-10-02 20:02:39
4
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
โดย จิรโรจน์ บุญราช [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
กุลิxxx สุรพxxx
  เมื่อ 2022-10-02 19:43:24
5
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กุลิxxx สุรพxxx
  เมื่อ 2022-10-02 19:32:48