[ตีพิมพ์เผยแพร่] 2558 : ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกร...เหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานวันที่นำเสนอ#
1ปี พ.ศ. 2559 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล" วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์]
อาจารย์นภาลัย บุญทิม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
2016-03-11