ปีงบประมาณ

2565

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนนักวิจัยฯ

5

ข้อมูลจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่

สรุปผลข้อมูลจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่

#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ทุนภายในคณะ1
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ1
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่1
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี1
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยหน้าใหม่1