รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
โดย อังคณา จันทร์แสงศรี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2562
นางนิศรา บัวสถิตย์
โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านติ้ว
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
34 ครั้ง
เอกสาร