รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2564_RA005
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ชื่อโครงการวิจัย
นวัตกรรมต้นแบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งปลูกพืชธุรกิจเฉพาะทาง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Innovation for Business model generation Internet of Things: IoT
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐา แสงกระจ่าง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (มหาบัณฑิต)
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
Internet of Things (IoT) เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์ทางกายภาพและกำลังเป็นส่วนสำคัญของนวัตกรรมสำหรับระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม นำมาใช้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ตั้งแต่เทคนิคการผลิต จนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ IoT เพื่อตรวจสอบการเติบโตของผักในท้องถิ่น (Coriander; Coriandrum Sativum L.) ผ่านเซ็นเซอร์ (แสง ความชื้น อุณหภูมิ ระดับน้ำ) และรวมกับระบบอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ปลูกสามารถตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้จากทุกที่ทุกเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการทดลองกลุ่มผักพื้นบ้าน ได้แก่ ผักชีล้อม ผักชีลาว และวัชพืชผักชีฝรั่ง ระบบต้นแบบประกอบด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะหลายตัวเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของผักที่กล่าวถึงอย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะต้นกล้าไปจนถึงพืชที่โตเต็มที่ ซึ่งจะทำให้ระดับการผลิตสูงสุดจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ผักชีที่แตกต่างกัน 3ชนิดจะถูกทดลองภายใต้พารามิเตอร์เหล่านี้ : ความสูง ความกว้างของลำต้น และความกว้างของใบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบนิเวศ IoT สำหรับการปลูกผักชีประเภทต่าง ๆ สามารถสร้างการเจริญเติบโตของพืชอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวด้วยเวลาที่สั้นกว่าวิธีการทั่วไปThe Internet of Things (IoT) is a network of physical devices and is becoming a major area of innovation for computer-based systems. Agriculture is one of the areas which could be improved by utilizing this technology ranging from farming techniques to production efficiency. The objective of this research is to design an IoT to monitor local vegetable (Coriander; Coriandrum Sativum L.) growth via sensors (light, humidity, temperature, water level) and combine with an automated watering system. This would provide planters with the ability to monitor field conditions from anywhere at any time. In this research, a group of local vegetables including coriander, cilantro, and dill weed were experimented. The prototype system consists of several smart sensors to accurately monitor the mentioned vegetable growth from seedling stage to a fully grown plant which will ensure the highest production levels from any field environment. Three different types coriander were measured under these parameters: height, trunk width, and leaf width. The result showed that IoT ecosystem for planting different types of coriander could produce effective and efficient plant growth and ready for harvest with a shorter time than conventional method.
คำสำคัญ
Internet of Things,Local Vegetables,Coriander,Ecosystem
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 54 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 54 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
219 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 64  (โหลด : 40 ครั้ง)