รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2563_TSRI031
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัลด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Developing Digital Medical Counseling Channel for the Elderly with Web Applications
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องการพัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัลด้วยเว็บแอปพลิเคชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านดิจิทัล รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข และเพื่อการพัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัลด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้วิจัยนำเสนอการออกแบบพัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัลด้วยเว็บแอปพลิเคชัน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลินิคหมอครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ อสม. และผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม่ข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ประเมินผล 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบเว็บ ประสิทธิภาพของระบบ และการสนับสนุนช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้นสรุปได้ว่า ช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัลด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้งานเพื่อสนับสนุนช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ส่งผลให้ผู้ป่วย หรือญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ได้สะดวกรวดเร็ว จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง


The research on the developing digital medical counseling channel for the elderly with web applications. This purpose is intended used for digital technology platforms. support the national strategic plan for public health and developing digital medical counseling channel for the elderly with web applications. Which the researcher presented the design develop a digital medical consultation channel for the elderly through a web application and study the satisfaction of web users who have developed. Samples used in the research Including hospital doctors, clinics family doctors Professional nurse, volunteer and patient. The tools used to collect the data were the user satisfaction assessment form 3 aspects, Including web design, system performance and support of medical consultation channels for the elderly. The research results were found that the overall average user satisfaction was good so it can be concluded that web application for medical consultation for the elderly via web application developed. It can be used to support a medical consultation channel for the elderly as well. This research has resulted in or relatives who care for the elderly Able to access medical information quickly and easily will help the elderly to have better health to reduce congestion in the hospital It helps the treatment to be more effective and people get sick less.
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 116 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 164 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
231 ครั้ง
หมายเหตุ
ไฟล์เล่มรายงาน ขาดส่วนท้าย

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 63  (โหลด : 22 ครั้ง)