รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการวิจัย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The application of technology to the entrepreneurs of startup
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐา แสงกระจ่าง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สารสนเทศศาสตร์
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ เพื่อได้รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ เพื่อได้หลักสูตรอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่เข้ารับการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ก่อนอบรม และหลังอบรม เพื่อได้ Business Canvas ธุรกิจด้านดิจิทัล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการรายใหม่ด้านดิจิทัล จำนวน 50 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า
1) ผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความเป็นมาของธุรกิจ รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจ รูปแบบการรับงาน/การเข้าถึงลูกค้า รูปแบบการบริหารจัดการ กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การได้เปรียบเชิงแข่งขัน ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทำกำไร

2) ผลวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหมด 2 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดที่สังเคราะห์ขึ้นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 

3) ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ หลักสูตรอบรม เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง การประกอบการธุรกิจไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง การวิเคราะห์และการวางแผนธุรกิจไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

4) ผลเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่เข้ารับการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ก่อนอบรม และหลังอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5) มี Business Canvas จำนวน 5 ธุรกิจ This research has 4 objectives: to get the technology application model for entrepreneurs to develop emerging businesses. To get a training course on applying technology to entrepreneurs to develop emerging businesses To compare the achievement of those who received training in applying technology to entrepreneurs to develop new businesses before training and after training for business Canvas digital business. The sample group used to study and collect data in this research was classified into 2 groups, namely, student groups interested in becoming entrepreneurs. And entrepreneurs And 50 new digital entrepreneurs. Data analysis is mean and standard deviation.

1) The results of applying technology to entrepreneurs to develop emerging businesses Research results can be summarized as follows: Business history Business operation model The form of work / customer access Management style of customer groups, operational strategies Analysis of obstacles Competitive advantage Economic value And profitability

2) Analysis of the results of expert found that the average level is very high in all aspects. By the opinions about the synthesized concepts at a high level an average of 4.26 and a standard deviation of 0.36

3) Results of the training course development Application of technology to entrepreneurs to develop new business, training courses, content consisting of business concepts of not less than 3 hours, business operations of not less than 15 hours, business analysis and planning of not less than 12 hours

4) The comparison results to develop new business The post-test scores were higher than before at the statistical significance level of .01.

5) There are 5 Business Canvas.
คำสำคัญ
ธุรกิจเกิดใหม่,เทคโนโลยี,Business Canvas,Technology
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 105 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 110 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
195 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 54 ครั้ง)