รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L004
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Production of Instructional Media To create Consciousness to Anti and Prevention of Corruption for Youths
นักวิจัย
1. อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี สุขเกษม (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีคุณภาพ 2) ศึกษาการรับรู้ของนักเรียนหลังการใช้ชุดฝึกอบรมในการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 3) สร้างความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลังการใช้ชุดฝึกอบรมในการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากสถานศึกษา 5 แห่ง จำนวน 50 คน โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรมในการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 2) แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรมในการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) แบบวัดการรับรู้ของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมในการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมในการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินคุณภาพของสื่อที่มีต่อชุดฝึกอบรมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี
2. การรับรู้ของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดับดี
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ : ชุดฝึกอบรม นักเรียน จิตสำนึก การทุจริตคอร์รัปชั่น


The purpose of this research were : 1) to produce and develop learning kit for the secondary school in enhancement of consciousness to anti and prevention of corruption 2) to study of students’ perception of learning kit after they have trained and 3) to study the satisfaction of students after they have trained. The samples were 50 students came from 5 secondary school in Phetchabun by purposive sampling. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The findings were revealed as follow ; 1) The evaluation by the experts for quality of learning kit were at high level 2) The students’ perception of learning kit were at high level and 3) The satisfaction of leaning kit were at high level too.
 
 
Keywords : learning kit, students, consciousness, corruption
คำสำคัญ
ชุดฝึกอบรม,นักเรียน,จิตสำนึก,การทุจริตคอร์รัปชั่น,learning kit,students,consciousness,corruption
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 20 ครั้ง)