รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_N020
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Study of Cost Structure for Sugarcane Production, Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 80 )
2. อาจารย์บวรลักษณ์ เงินมา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบัญชี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน จานวน 387 คน และนามาวิเคราะห์ภาพรวมในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า โดยต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ มีต้นทุนผันแปรรวมเฉลี่ย 20,158.19 บาทต่อไร่ ต้นทุนแรงงานรวมเฉลี่ย 9,405.47 บาทต่อไร่และต้นทุนรวม 23,925.37 บาทต่อไร่ ทั้งนี้การลงทุนเพาะปลูกอ้อยในปีแรกจะมีต้นทุนที่สูงกว่าเนื่องจากจะมีต้นทุนในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อการเพาะปลูก การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์อ้อยและค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกสาหรับการปลูกอ้อยใหม่ในปีแรก

The objective of the research was study the cost structure for sugarcane production of Phetchabun agriculture by collecting more informations from sugarcane farmers group in Phetchabun who were selected for this a simple of sugarcane farmers cases were down from 387 peoples random sampling method and this overview of research was descriptive analysis.
The finding revealed that the average cost of sugarcane planted of farmers there are average Variable cost 20,158.19 baht per acre, labor cost 9,405.47 baht per acre and total cost 23,925.37 baht per acre all this the first year for sugarcane plants have more expenses because there are cost of land improvements, prepare quality land , sugarcane gene as well as all expenses for the first years planted .
คำสำคัญ
โครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อย,Capital Structure for Sugar Cane,อ้อย,ต้นทุน,sugarcane,cost
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 9 ครั้ง)