รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
โดย ขุนแผน ตุ้มทองคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2562
นายสุวรรณ์ ปานชื่น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาตุลี
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
27 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 1 ครั้ง