รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2562
ว่าที่ พันตรี ดร.สุชิน ชาญสูงเนิน
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
32 ครั้ง
เอกสาร