รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
โดย สมศักดิ์ ภู่พรายงาม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2562
นางสมศรี สรีไพร
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
31 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 4 ครั้ง