รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Service Marketing Strategy of Cultural Tourism in Thailand: The Structural Equation Modeling of the 7Ps
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
IOSR Journal of Business and Management, 23(5), 31-38.
May 2021
P-ISSN: 2319-7668
E-ISSN: 2278-487X
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ