รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L041
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Human Resources Potential Strategy Development of Hotels and Resorts to Create a Competitive Advantage
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา มูลศรี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. อาจารย์สุนทรีย์ รอดดิษฐ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงแรมและรีสอร์ท 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบุคลากรโรงแรมและรีสอร์ท และ 3) นำเสนอกลยุทธ์ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงแรมและรีสอร์ท ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลกรภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 35 คน และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณคือ ลูกค้าที่เข้าพักโรงแรมและ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินศักยภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า
 
บุคลากรธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีศักยภาพหรือมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านวิชาชีพการโรงแรมมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นมีศักยภาพอยู่ในระดับน้อย โดยบุคลากรธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์มีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นมากที่สุด รองลงมาคือด้านวิชาชีพการโรงแรม และด้านจิตวิทยาการบริการ ตามลำดับ และสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 2) ด้านวิชาชีพการโรงแรม และ 3) ด้านจิตวิทยาการบริการ ลูกค้าพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรโรงแรมและรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 โดยลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือการให้บริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า และลูกค้ามีความพึงพอใจรองลงไปคือ การมีจิตพรอมบริการและมีน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และความมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ตามลำดับ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงแรมและรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สามารถบริการให้ลูกค้ามีพึงพอใจและต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำและแนะนำบอกต่อบุคคลคนอื่นนั้น จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน 3 ประเด็น คือ 1) ด้านจิตวิทยาการบริการ 2) ด้านทักษะวิชาชีพการโรงแรม และ 3) ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา, ศักยภาพบุคลากร, ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
 


 
The purposes of this current research were: 1) to examine the potential development of hotel and resort personnel in Khao Kho, Phetchabun Province. 2) to examine the levels of the customers’ service satisfaction of hotel and resort personnel 3) present strategies for success in potential development of hotel and resort personnel. The key informants ware the 35 personal and 7 related parties and samples used in this study were 400 customers who stayed at the hotels and resorts in Khaokho district of Phetchabun province. The tool for data collecting was personnel evaluation form, depth interview and questionnaires. The statistics used in this research were percentage, average, standard deviation, pearson correlation coefficient and exploratory factor analysis (EFA)
 
1) the research found that the hotel and resort personnel have potential in the psychology of service in a medium level. Professional hospitality showed at a moderate level. The ability to use the English language showed a low level of potential. They need to improve them self especially for the most English in communication, professional hospitality, and psychological services, respectively. In conclusions on potential development of hotel and resort personnel 1) English language for basic Communication 2) Professional Hospitality 3) Psychology of Service, respectively
 
2) the result showed that the levels of the customers’ service satisfaction of hotel and resort personnel is ranked as highest (x̄ = 4.51), the aspect that contains the highest mean lies with the issue of service meets customers’ needs (x̄ = 4.91), and the customer satisfaction is secondary to being service-minded and helpful to others (x̄ = 4.83), Being friendly and extrovert (x̄ = 4.91), respectively.
 
3. Strategies for success in potential development of hotel and resort personnel.
To have a higher potential. It can provide customers with satisfaction and want to repurchase the service and recommend to others. The development of human resources in 3 issues: 1) psychology of service, 2) professional hospitality and 3) English language for communication.
 
Keywords : Development Guidelines, Personnel Potential, Hotels and Resorts
คำสำคัญ
Development Guidelines,Personnel Potential,Hotels and Resorts,แนวทางการพัฒนา,ศักยภาพบุคลากร,ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 22 ครั้ง)