รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลทั่วไป
สถานะ
จดทะเบียน
ประเภท
อนุสิทธิบัตร
ไฟล์เอกสาร
วันที่ออก/หมดอายุ
10 เมษายน 2558   -   16 มกราคม 2563
ข้อมูลส่วนที่ 1
เลขที่คำขอ
1403000109
วันที่ขอ
17 มกราคม 2557
วันที่รับคำขอ
15 กุมภาพันธ์ 2557
เลขที่ประกาศ
9799
วันที่ประกาศ
10 เมษายน 2558
เล่มที่ประกาศ
--
เลขที่สิทธิบัตร
9799
วันที่จดทะเบียน
10 เมษายน 2558
เอกสารประกาศโฆษณา
ข้อมูลส่วนที่ 2
ผู้ขอจดทะเบียน
นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ตัวแทน
--
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด
จากผลงานวิจัย
สถานะสุดท้าย
ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร
วันที่ตามสถานะ
6 ตุลาคม 2560
บทสรุปการประดิษฐ์
เครื่องทำขนมผิงแบบใช้เกลียวอัดแป้งเข้าสู่รูรีดจำนวน 6 ท่อ แล้วทำการตัดด้วยชุดตัดแป้งทำ ขนมผิงลงถาด ประกอบด้วย โครงตัวเครื่อง (1) ชุดต้นกำลังจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า (2)ส่งกำลังด้วยโซ่ยังชุดบดแบบเกลียวอัด (3) ที่มีปากกรวยใส่แป้ง (7) ท่อ เหล็กกล้าไร้สนิม จำนวน 6 ท่อ (8) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 มิลลิเมตร ชุด บดแบบเกลียวอัด (3) จะทำหน้าที่รองรับแป้งที่ผ่านการผสมและเทลงใส่ปากรวยใส่แป้งซึ่งจะมีความ ต่อเนื่องในการไหลเข้าสู่ชุดตัดขนมผิงลงถาด (4)ประกอบด้วย คมตัด (9) ชุดเฟืองดอกจอก (10) ชุดดัน แป้งติดมีด(11) และกรวยรองรับ (12) ชุดตัดขนมผิงลงถาด (4) จะทำหน้าที่ตัดขนมผิงออกจากปลาย ท่อลงสู่ถาด มีความเร็วรอบประมาณ 35 รอบ/นาที ชุดตัดนี้จะทำจากวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเช่นกัน มีขนาดความกว้าง 24.5 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่นอยู่คนละด้านหมุนตัดสลับกันไป มี ชุดดันชุดกันแป้งติดมีดประกบอยู่เพื่อไปดันแป้งที่ติดอยู่ที่ด้านนอกคมตัดให้ล่วงลงสู่ถาด จะมีชุดเลื่อน ถาด (5) เพื่อทำหน้าที่เลื่อนถาดเหล็กกล้าไร้สนิมให้เดินหน้าและถอยหลังโดยใช้ระบบขับเฟืองสะพาน ส่วนการเคลื่อนที่ไปด้านซ้าย และขวาจะใช้มือจับบีบเลื่อนให้ขนมผิงกระจายทั่วถาด การทำงานจะมี ชุดสวิตช์ควบคุม (6) แก้ไข 26/8/2557 เครื่องทำขนมผิงแบบใช้เกลียวอัดแป้งเข้าสู่รูรีดจำนวน 6 ท่อ แล้วทำการตัดด้วยชุดตัดแป้งทำ ขนมผิงลงถาด ประกอบไปด้วย โครงตัวเครื่อง (1) ชุดต้นกำลังจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า (2) ส่งกำลังด้วยโซ่ยังชุดบดแบบเกลียวอัด (3) ที่มีปากกรวยใส่แป้ง (7) ท่อเหล็กกล้าไร้ สนิม จำนวน 6 ท่อ (8) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 มิลลิเมตร ชุดบดแบบ เกลียวอัด (3) จะทำหน้าที่รองรับแป้งที่ผ่านการผสมและเทลงใส่ปากรวยใส่แป้งซึ่งจะมีความต่อเนื่องใน การไหลเข้าสู่ชุดตัดขนมผิงลงถาด (4)ประกอบด้วยคมมีด (9) ชุดเฟืองดอกจอก (10) ชุดดันแป้งติดมีด(11) และกรวยรองรับ (12) ชุดตัดขนมผิงลงถาด (4) จะทำหน้าที่ตัดขนมผิงออกจากปลายท่อลงสู่ถาด มี ความเร็วรอบประมาณ 35 รอบ/นาที ชุดตัดนี้จะทำจากวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเช่นกันมีขนาดความ กว้าง 24.5 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่นอยู่คนละด้านหมุนตัดสลับกันไป มีชุดดันชุดดัน แป้งติดมีดประกบอยู่เพื่อไปดันแป้งที่ติดอยู่ที่ด้านนอกคมมีดให้ล่วงลงสู่ถาด จะมีชุดเลื่อนถาด (5) เพื่อทำ หน้าที่เลื่อนถาดเหล็กกล้าไร้สนิมให้เดินหน้าและถอยหลังโดยใช้ระบบขับเฟืองสะพาน ส่วนการเคลื่อนที่ ไปด้านซ้าย และขวาจะใช้มือจับบีบเลื่อนเพื่อให้ขนมผิงกระจายทั่วถาด ในการทำงานแต่ละขั้นตอนจะมี ชุดสวิตช์ควบคุม (6)
บทสรุปการประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง)
ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด ประกอบไปด้วย คมตัด (9) ชุดเฟืองดอกจอก (10) ชุดดันแป้งติดมีด (11) กรวยรองรับ (12) มีลักษณะพิเศษคือ คมตัด (1) ชุดเฟืองดอกจาก (2) ชุดดันแป้งติดมีด (3) กรวยรองรับ (4) ซึ่ง มีรายละเอียดประกอบด้วย -คมตัด (1) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผนอยู่คนละด้านเชื่อมต่อกันหมุนตัดสลับกันไปเหมือนใบพัดสำหรับหมุนตัดแป้ง เมื่อประกอบเข้าด้วยกันและมีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 115 มิล
แท็ก
--
ข้อมูลส่วนที่ 3
เอกสารข้อถือสิทธิ์
เอกสารแบบพิมพ์คำขอ
เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์
ภาพเขียน
แบบพิมพ์คำขอ
ข้อถือสิทธิ์ (ทั้งหมด)
1. ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด ประกอบไปด้วย คมตัด (9) ชุดเฟืองดอกจอก (10) ชุดดันแป้งติดมีด (11) กรวยรองรับ (12) มีลักษณะพิเศษคือ คมตัด (1) ชุดเฟืองดอกจาก (2) ชุดดันแป้งติดมีด (3) กรวยรองรับ (4) ซึ่ง มีรายละเอียดประกอบด้วย -คมตัด (1) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผนอยู่คนละด้านเชื่อมต่อกันหมุนตัดสลับกันไปเหมือนใบพัดสำหรับหมุนตัดแป้ง เมื่อประกอบเข้าด้วยกันและมีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 115 มิลลิเมตร -ชุดเฟืองดอกจอก (2) ขนาด 1.5 โมดุล เฟืองขับ 18 ฟัน เฟืองตาม 36 ฟัน อัตราทด 1 ต่อ 2 การหมุนตัดนี้มีความเร็วรอบประมาณ 35 รอบ/นาที -ชุดดัดแป้งติดมีด (3) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมมีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร ประกบอยู่ติดกับด้านหน้าคมตัด ซึ่งเมื่อประกอบแล้วจะทำให้ชุดดันแป้งติดมีดอยู่คนละด้านกัน การ ทำงานใช้หลักการเลื่อนตัวลงตามแนวโน้มถ่วงของโลกเพื่อไปดันแป้งที่ติดอยู่ที่ด้านนอกคมตัดให้ล่วงลงสู่ ถาด เมื่อหมุนตัดสลับไปอีกด้านชุดดันแป้งติดมีดก็เลื่อนตัวลงตามแนวโน้มถ่วงของโลกมาอีกด้านเพื่อไป ดันแป้งที่ติดอยู่ลงสู่ถาดต่อเนื่อกันไป -กรวยรองรับ (4) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นลักษณะกรวยรองรับเพื่อให้แป้งไหลลงสู่ถาด เป็นแนวระนาบเดียวกัน มีขนาดปากกว้าง 25x120 มิลลิเมตร มีมมเอียง 45 องศา แก้ไข 26/08/2557 1. ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด ประกอบไปด้วย คมตัด (9) ชุดเฟืองดอกจอก (10) ชุดดันแป้งติดมีด(11) กรวยรองรับ (12) มีลักษณะพิเศษคือ คมมีด (9) ชุดเฟืองดอกจาก (10) ชุดดันแป้งติดมีด (3) กรวยรองรับ (4) ซึ่ง มีรายละเอียดประกอบด้วย -คมมีด (9) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่นอยู่คนละด้านเชื่อมต่อกันหมุนตัดสลับกันไปเหมือนใบพัดสำหรับหมุนตัดแป้ง เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 115 มิลลิเมตร -ชุดเฟืองดอกจอก (2) ขนาด 1.5 โมดุล เฟืองขับ 18 ฟัน เฟืองตาม 36 ฟัน อัตราทด 1 ต่อ 2 การหมุนตัดนี้มีความเร็วรอบประมาณ 35 รอบ/นาที -ชุดดันแป้งติดมีด (11) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมมีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร ประกบอยู่ติดกับด้านหน้าคมมีด ซึ่งเมื่อประกอบแล้วจะทำให้ชุดดันแป้งติดมีดอยู่คนละด้านกัน การ ทำงานใช้หลักการเลื่อนตัวลงตามแนวโน้มถ่วงของโลกเพื่อไปดันแป้งที่ติดอยู่ที่ด้านนอกคมมีดให้ล่วงลงสู่ ถาด เมื่อหมุนตัดสลับไปอีกด้านชุดดันแป้งติดมีดก็เลื่อนตัวลงตามแนวโน้มถ่วงของโลกมาอีกด้านเพื่อไป ดันแป้งที่ติดอยู่ลงสู่ถาดต่อเนื่อกันไป -กรวยรองรับ (12) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นลักษณะกรวยรองรับเพื่อให้แป้งไหลลงสู่ถาด เป็นแนวระนาบเดียวกัน มีขนาดปากกว้าง 25x120 มิลลิเมตร มีมุมเอียง 45 องศา
ข้อมูลอื่น ๆ
อ้างอิง
หมายเหตุ
--
แก้ไขล่าสุด
8 มีนาคม 2562