รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลทั่วไป
สถานะ
จดทะเบียน
ประเภท
อนุสิทธิบัตร
ไฟล์เอกสาร
--  
วันที่ออก/หมดอายุ
--
ข้อมูลส่วนที่ 1
เลขที่คำขอ
--
วันที่ขอ
--
วันที่รับคำขอ
--
เลขที่ประกาศ
6007
วันที่ประกาศ
--
เล่มที่ประกาศ
--
เลขที่สิทธิบัตร
--
วันที่จดทะเบียน
14 กุมภาพันธ์ 2554
เอกสารประกาศโฆษณา
ข้อมูลส่วนที่ 2
ผู้ขอจดทะเบียน
รศ.ดร.เบญพร ศรีสุวรมาศ
ตัวแทน
--
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์
จากผลงานวิจัย
--
สถานะสุดท้าย
แจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี
วันที่ตามสถานะ
1 สิงหาคม 2557
บทสรุปการประดิษฐ์
น้ำปุ๋ยผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์ ( การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน) ประกอบด้วย น้ำปู่ย 3 ชนิด คือ 1. น้ำปู๋ยธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 165.0 กรัม โพแตสเซียมไนเตรต (KNO3) 190.0 กรัม แคลเซียมคอลไรด์ (CaCl2) 44.0 กรัม แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)37.0 กรัม และ โพแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 17.0 กรัม 2. น้ำปู่ยธาตุอาหารรอง ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 9 ชนิด คือ แมกกานีสซัลเฟต (MnSo4)0.552 กรัม กรดบอริก (H3BO3) 4960 กรัม ซิงซัลเฟต (ZnSO4)4.912 กรัม โพแทสเซียมไฮโดได (KI) 0.664 กรัม โซเดียมโมลิบเดต (Na2Mo O4) 0.200 กรัม โคบอลคลอไรด์ (CO Cl2 ) 0.020 กรัม คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) 0.020 กรัม โซเดียมคึเลต (Na2-EDTA)29.800 กรัม และ เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4)22.280 กรัม 3. น้ำปู่ยวิตามิน ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ ไกลซีน (Glycine ) 1.60 กรัม นิโคตินิก แอซิก (Nicotinic acid ) 0.40 กรัม ไพริดอกซิน (Pyridoxine -HC1) 0.40 กรัม ไธอามีน (Thiamine -HCI)0.08 กรัม และ มายโอ -อิโนซิทอล (Myo-inositol )80.00 กรัม
บทสรุปการประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง)
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์ ประกอบด้วยปู่ยน้ำ 3 ชนิด คือ 1. น้ำปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ 1.1 แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 165.0 กรัม 1.2 โพแตสเซีย
แท็ก
--
ข้อมูลส่วนที่ 3
เอกสารข้อถือสิทธิ์
เอกสารแบบพิมพ์คำขอ
เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์
ภาพเขียน
--  
แบบพิมพ์คำขอ
--  
ข้อถือสิทธิ์ (ทั้งหมด)
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์ ประกอบด้วยปู่ยน้ำ 3 ชนิด คือ 1. น้ำปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ 1.1 แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 165.0 กรัม 1.2 โพแตสเซียมไนเตรต (KNO3) 190.0 กรัม 1.3 แคลเซียมคอลไรด์ (CaCl2) 44.0 กรัม 1.4 แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)37.0 กรัม 1.5 โพแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 17.0 กรัม 2. น้ำปู่ยธาตุอาหารรอง ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 9 ชนิด คือ 2.1 แมกกานีสซัลเฟต (MnSo4)0.552 กรัม 2.2 กรดบอริก (H3BO3) 4960 กรัม 2.3 ซิงซัลเฟต (ZnSO4)4.912 กรัม 2.4 โพแทสเซียมไฮโดได (KI) 0.664 กรัม 2.5 โซเดียมโมลิบเดต (Na2Mo O4) 0.200 กรัม 2.6 โคบอลคลอไรด์ (CO Cl2 ) 0.020 กรัม 2.7 คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) 0.020 กรัม 2.8 โซเดียมคึเลต (Na2-EDTA)29.800 กรัม 2.9 เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4)22.280 กรัม 3. น้ำปู่ยวิตามิน ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ 3.1 ไกลซีน (Glycine ) 1.60 กรัม 3.2 นิโคตินิก แอซิก (Nicotinic acid ) 0.40 กรัม 3.3 ไพริดอกซิน (Pyridoxine -HC1) 0.40 กรัม 3.4 ไธอามีน (Thiamine -HCI)0.08 กรัม 3.5 มายโอ -อิโนซิทอล (Myo-inositol )80.00 กรัม
ข้อมูลอื่น ๆ
อ้างอิง
หมายเหตุ
--
แก้ไขล่าสุด
8 มีนาคม 2562