การติดต่อ

18-2-2557 15-45-46 9817f

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : (056) 717141 โทรสาร : (056) 717141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook : https://www.facebook.com/pcrubi

บุคลากร

เจ้าหน้าที่

65416946 52dd0

- ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
- ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- วุฒิการศึกษา ปริญาญาโท
- สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- หมายเลขโทรศัพท์ 056716141 โทรสาร 056 717141
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

image199 5bbd7

- ชื่อ-สกุล นางสาวรมิดา สายทอง 
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรี
- สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- หมายเลขโทรศัพท์ 056716141 โทรสาร 056 717141
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

image201 61886

- ชื่อ-สกุล นางสาวมณีนุช เกตุแฟง
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรี
- สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- หมายเลขโทรศัพท์ 056716141 โทรสาร 056 717141
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

image203 78802

- ชื่อ-สกุล นายบรรจง สุรินทร์
- ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรี
- สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- หมายเลขโทรศัพท์ 056716141 โทรสาร 056 717141
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูล PCRUBI

ข้อมูล PCRUBI

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top