ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการเป้าหมายในการบ่มเพาะธุรกิจ

  1. Research Based Business ธุรกิจที่มีงานวิจัยรองรับ อาทิเช่น มีผลงานวิจัยที่มีรายงานวิจัยและ/หรือ มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูง (ในกรณีที่งานวิจัยหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นของมหาวิทยาลัยอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย)
  2. General Technology Business ธุรกิจที่มีการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหม่ (Reprocessing) การออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) การประยุกต์ใช้ใหม่ (new application) เป็นต้น
  3. Creative Business ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม / ประเพณี / ศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / ธรรมชาติ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / Animation / Digital Content เป็นต้น
  4. Innovative Service Business ธุรกิจบริการที่เน้นการบริการที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการ หรือมีความแตกต่างในรูปแบบ/กระบวนการในการให้บริการ

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top