3 สิงหาคม 2560
โครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ
24-26 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
2 กันยายน 2560
เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือน
17 กันยายน 2560
ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

Home

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

22-09-2560 Hits:78

ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

       ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้าประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์แทน รีสอร์...

อ่านต่อ

เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือ…

22-09-2560 Hits:63

เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือน

       ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะ และผู้ประกอบการ 2 ราย เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือน พร้อมผู้ประกอบการเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองผู้ประกอบการ Incubetees เพื่อเข้ารับการบ่ทเพาะธุกิจต่อไป ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณโรงแรมเวียงจันทร์ ริเวอร์วิว จั...

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะว…

22-09-2560 Hits:70

เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซค์ จังหวัดนนทบุรี...

อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่ม…

22-09-2560 Hits:81

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือขายภาคเหนือตอนล่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ ดร.สุวัณน์ อินทรประไพ เดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือขายภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก...

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ

22-09-2560 Hits:79

โครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ

วันที่ (3 ส.ค. 60) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโดย อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระห...

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

22-09-2560 Hits:69

ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 เวลา 13.30 น. งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยบ่มเพาะวิ...

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

04-06-2558 Hits:430

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

  วันที่ 3 มิ.ย 58 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในเปิดกิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์ขอกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ...

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ)

27-04-2558 Hits:491

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ)

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 เวลา 13.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร. ชาตรี นาคะกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ) ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหม่ พร้อมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และการให้คำปรึกษาเชิง...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/255…

27-04-2558 Hits:422

การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 58 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใด้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ การพิจารณาแผนประกอบการของผู้ประกอบการรายใหม่...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตรวจเยี่ยมการคัดเล…

26-01-2558 Hits:427

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตรวจเยี่ยมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับการบ่มเพาะธุรกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    ...วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตรวจเยี่ยมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับการบ่มเพาะธุรกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรา...

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

26-11-2557 Hits:391

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

  เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้จัดการประชุมชีแจงการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยได้เชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อร่วมรับฝังรายละเอียดการบ่มเพาะว...

อ่านต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเที่ยวชมงานถนนไอเดีย นครบาลงานวัด …

29-10-2557 Hits:487

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเที่ยวชมงานถนนไอเดีย นครบาลงานวัด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ขอเชิญเที่ยวชมงานถนนไอเดีย นครบาลงานวัด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในงานพบกับ การออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย การแสดงดนตรี แสงสีแสง และขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม "ถนนไอเดีย ช็อป ชิม แชร์" โดยการโพสต์ภาพบรรยากาศภายในงาน ลงที่กิจกรรม "ถนนไอเดีย ช็อป ...

อ่านต่อ

กิจกรรมถนนไอเดีย นครบาลงานวัด 2557

16-10-2557 Hits:676

กิจกรรมถนนไอเดีย นครบาลงานวัด 2557

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมถนนไอเดีย นครบาลงานวัด โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน และบ่มเพาะให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมถนนไอเดีย นครบาลงานวัด 15/10/57

08-10-2557 Hits:569

ขอเชิญร่วมกิจกรรมถนนไอเดีย นครบาลงานวัด 15/10/57

ด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมถนนไอเดีย (Idea Street) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 จะมีกิจกรรมการประกวดประเภทกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม ประกวดการตกแต่งร้าน และการประกวดการแต่งกาย เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท  สอบถามรายละเอีย...

อ่านต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จา…

05-08-2557 Hits:441

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จาก คณะกรรมการการพิจารณาศักยภาพ ความพร้อมการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับ คณะกรรมการการพิจารณาศักยภาพ ความพร้อมการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประ...

อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ

06-02-2557 Hits:495

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ...

อ่านต่อ

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

13-01-2557 Hits:523

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

รายละเอียดกิจกรรม “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำงานบ่มเพาะวิสาหกิจ”ระหว่างวันที่ 10 -31 มกราคม พ.ศ. 2557ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1. คุณสมบัติผู้เช้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำงานบ่มเพาะวิสาหกิจ     1.1 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     1.2 บุคคลทั่วไป     1.3 อาจารย์ และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2. เอกสา...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ชมรมผู้ประกอบการยุคใหม่ งานบ่มเพาะวิสา…

13-01-2557 Hits:473

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ชมรมผู้ประกอบการยุคใหม่ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียด 1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการยุคใหม่     1.1 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     1.2 บุคคลทั่วไป     1.3 อาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร     2.1 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป     2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนั...

อ่านต่อ

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top