ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2565
(2022-06-16)
จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (14 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569)
(2022-04-01)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
(2021-12-01)
ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(2021-11-19)
มอบโล่ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ)
(2021-11-15)
มอบโล่ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ)
(2021-10-20)
มอบโล่ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ)
(2021-10-07)
แสดงรายการ-ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม

เผยแพร่บทความ

img
img

กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.