เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ สกสว.

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
25650912201720


ตามที่ คณาจารย์ในหน่วยงานของท่านได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund : FF) กลุ่ม Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกได้พิจารณาประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3 / 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วนั้น

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งคณาจารย์ ให้ดำเนินการ ดังนี้

     1. หัวหน้าโครงการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในระบบ NRIIS พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย ไฟล์รายละเอียดหมวดเงินและแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีรายละเอียดตรงตามข้อมูลในระบบ NRIIS ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

     โดยสถาบันวิจัยตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS หากพบว่าโครงการใด มีข้อแก้ไขจะแจ้งให้หัวหน้าโครงการทราบและแก้ไข ในระหว่างวันที่ 19 - 26 กันยายน 2565

     2. หัวหน้าโครงการพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ NRIIS และพิมพ์รายละเอียดหมวดเงินและแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ จำนวนโครงการละ 2 ชุด ให้คณะต้นสังกัด โดยคณะต้นสังกัดรวมรวมเอกสาร ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565
 

การตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเก่า ภายในระบบ NRIIS
1. เมนูข้อเสนอโครงการ  --> ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งแล้ว  --> คลิกที่ชื่อโครงการวิจัย ปี 2567
2022 09 12 15 28 43

2. เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของหน้า รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
2022 09 12 15 32 49
 

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ภายในระบบ NRIIS

1.  การส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 

2022 09 09 15 42 42

2. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 
4. คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ปี 2567 สำหรับนักวิจัย
5. FRAMEWORK มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
14335
https://line.me/R/ti/g/OmpSJkphb1
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter