เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทโครงการวิจัย สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ประเภทโครงการวิจัยสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้อนุมัติงบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบประกาศดังกล่าว แล้วนั้น


สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งบุคลากรผู้สนใจได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งกลับไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และจัดทำประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป


รายละเอียดแบบเสนอโครงการฯ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ประเภทโครงการวิจัยสนุนการขอผลงานทางวิชาการ (โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท)


แบบเสนอโครงการ วจ001-ว 
 Download this file (ผนวก 4(60).pdf)ภาคผนวก 4 


   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กรกฎาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey