เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 63

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


     ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ซึ่ง วช. และ สวทน. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเรียบร้อยแล้ว

     สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้ง ไปยังโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ต้องปรับปรุง ดำเนินการ ดังนี้

     1. จัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับเต็ม) และเอกสารชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ/อื่น ๆ (ถ้ามี) (เอกสารหมายเลข 1) จากข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

     2. จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2561

     3. คณะรวบรวมเอกสารข้อเสนอแผนงานที่พิมพ์ออกจากระบบ NRMS จำนวน โครงการละ 7 ชุด พร้อมจัดทำปกแต่ละแผนบูรณาการ (เอกสารหมายเลข 2) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  


แผนบูรณาการที่ผ่านการพิจารณาและต้องปรับปรุง ข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper)


     เป้าหมาย 1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
     เป้าหมาย 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม


25611024103637


แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal


     1. แบบเสนอแผนบูรณาการ
     2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)
     3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4
     4. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
     5. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 
     6. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563
     7. ตัวอย่างหน้าปก แผนบูรณาการ


คู่มือการจัดการโครงการฯ ภายในระบบ NRMS

(คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ระหว่างรอคู่มือจากทางระบบ)

     คู่มือ 1. ผู้อำนวยการแผน-เชื่อมโยงหัวหน้าโครงการ
     คู่มือ 2. หัวหน้าโครงการวิจัย-อัพโหลด Template
     คู่มือ 3. ผู้อำนวยการแผน-อัพโหลด Template
     คู่มือ 4. ผู้อำนวยการแผน-เพิ่มข้อเสนอโครงการวิจัย


คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal


     1. คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ
     2. คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ  วิจัย)
     3. คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4
     4. คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ  

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการกรอกแบบฟอร์ม Template
     1. แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปของ Template ซึ่งในแต่ละหัวข้อ จะมีโค้ดภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการติดต่อกับระบบ NRMS เวลานำแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ
     2. ไม่ควร Copy ข้อความระหว่าง Template โดยตรงเพราะจะทำให้ โค้ดในข้อที่ 1 ติดมากับการ Copy นั้น ๆ ด้วย ซึ่งเวลานำแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ อาจจะผิดพลาดได้
     3. หากจำเป็นต้อง Copy ข้อความใน Template ให้ทำการล้างโค้ดในข้อที่ 1 ก่อน ด้วยการนำ Copy ดังกล่าวไปวางในโปรแกรม Notepad แล้วจึง Copy จาก Notepad ไปวางใน Template อีกครั้งหนึ่ง


รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


     https://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/rd-pcru-news/10492-25610905155700 


เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (00.63-01.pdf)00. ผลการพิจารณา เป้าหมายที่ 1662
Download this file (00.63-02.pdf)00. ผลการพิจารณา เป้าหมายที่ 2707
Download this file (1. 256110191100354087079.pdf)01. เอกสารแนบหมายเลข 1298
Download this file (2. 256110191100354087079.pdf)02. เอกสารแนบหมายเลข 2214
Download this file (2. 256110191100354087079-1.pdf)03. ตัวอย่างหน้าปก แผนบูรฯ314
Download this file (01. Template63.docx)1. แบบเสนอแผนบูรณาการ308
Download this file (02. TemplateProgramAndProject63-1 - 3.docx)2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ย455
Download this file (03. TemplateProject63-4.docx)3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4146
Download this file (04. TemplateSubProject63.docx)4. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ269
Download this file (05. TemplateStandardResearch63.docx)5. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานก176
Download this file (1. 611028131425.pdf)คู่มือ 1. ผู้อำนวยการแผน-เชื่อมโยงหัวหน้าโครงการ202
Download this file (2. 611028131425.pdf)คู่มือ 2. หัวหน้าโครงการวิจัย-อัพโหลด Template304
Download this file (3. 611028131425.pdf)คู่มือ 3. ผู้อำนวยการแผน-อัพโหลด Template210
Download this file (4. 611028131425.pdf)คู่มือ 4. ผู้อำนวยการแผน-เพิ่มข้อเสนอโครงการวิจัย162
   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กรกฎาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey