เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน 62 เพิ่มเติม

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 4 /2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งผู้สนใจที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยข้างต้น ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมข้อเสนอการวิจัยส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561


รายละเอียดแบบเสนอโครงการฯ ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน (โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท)
   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กรกฎาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey