เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และ เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยข้างต้น ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ด้านล่างนี้ และให้คณะรวบรวมส่งมายังสถาบันวิจัยฯ ภายในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เอกสารแนบ

Download this file (610903-1. Concept Proposal แผนบู63.docx) 1. Concept Proposal สำหรับแผนบูรณาการ
Download this file (610903-2. Concept โครงการ.docx) 2. Concept Proposal สำหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย)
Download this file (610903-3. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf) 3. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563
Download this file (610904-4. (ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563 .pd) 4. (ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563
Download this file (PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61.pdf) 5. PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
Download this file (PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61.pdf) 6. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
Download this file (PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61.pdf) 7. นิยาม TRL
Download this file (PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61.pdf) 8. นิยาม SRL

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารอื่น ๆ (วช.) 
1. https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2174
2. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SxJjrZnDtCw2lS2SHExbqimy3KFK-Qx1  


25610907110525

(ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


610903 3. ราง แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรมฯ 2563 Page 1610903 3. ราง แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรมฯ 2563 Page 2

(ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563


610904 4. รางTimeline สาหรบการจดทางบประมาณบรณาการวจยและนวตกรรม 2563 Page 1610904 4. รางTimeline สาหรบการจดทางบประมาณบรณาการวจยและนวตกรรม 2563 Page 2
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey