เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2563

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีปัอ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์


เอกสารแนบประกอบการประชุมชี้แจง

Download this file (610903-1. Concept Proposal แผนบู63.docx) 1. Concept Proposal สำหรับแผนบูรณาการ
Download this file (610903-2. Concept โครงการ.docx) 2. Concept Proposal สำหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย)
Download this file (610903-3. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf) 3. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563
Download this file (610904-4. (ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563 .pd) 4. (ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563
Download this file (PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61.pdf) 5. PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

เอกสารอื่น ๆ (วช.)
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SxJjrZnDtCw2lS2SHExbqimy3KFK-Qx1 (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


610903 3. ราง แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรมฯ 2563 Page 1610903 3. ราง แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรมฯ 2563 Page 2

(ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563


610904 4. รางTimeline สาหรบการจดทางบประมาณบรณาการวจยและนวตกรรม 2563 Page 1610904 4. รางTimeline สาหรบการจดทางบประมาณบรณาการวจยและนวตกรรม 2563 Page 2
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey