เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านการพิจารณาจาก วช.

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || แบบเสนอโครงการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า || รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง || ภาคผนวก || เล่มคู่มือ ||

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ระเบียบข้อบังคับ
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย

       ปีงบประมาณ 2562   new
       ปีงบประมาณ 2561
       ปีงบประมาณ 2560
       ปีงบประมาณ 2559
       ปีงบประมาณ 2558
       ปีงบประมาณอื่น ๆ


แบบเสนอโครงการวิจัยการทำสัญญา


ราคากลางรายงานความก้าวหน้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบฟอร์มอื่น ๆเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวกเล่มคู่มือ

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (62-research-social.pdf)0062. ประกาศทุนฯ ประเภทเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม357
Download this file (62-research-economy.pdf)0062. ประกาศทุนฯ ประเภทเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ357
Download this file (62-research-knowledge.pdf)0062. ประกาศทุนฯ ประเภทเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ634
Download this file (610913145000-63.pdf)1146-63 หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 63585
Download this file (25590920-announce-60-1 .pdf)5600-2560-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601265
Download this file (25591109-announce-60.2-1.pdf)5600-2560-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)696
Download this file (5600-2561-601031091617.pdf)5600-2561-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561932
Download this file (research_medium_price_pcru-60.pdf)601127-การกำหนดอัตรากลางค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุดหนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 2560974
Download this file (25600920161000.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย 2560492
Download this file (600529141700.pdf)รายละเอียดหลักฐานตามสัญญา397
Download this file (006-18012562.docx)วจ 006-แบบฟอร์มคำสั่งพัสดุ421
Download this file (007-591125100129.doc)วจ 007-สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย574
Download this file (008-601212162500.docx)วจ 008-ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย199
Download this file (vj005-610810102804.docx)วจ005-บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย557
Download this file (6-confirm-61.docx)แบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) 2560382
Download this file (3-610327092400.doc)แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย342
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey