เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

การเปิดเผยราคากลางทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทชุดโครงการวิจัย

 1. การพัฒนาสังคมแห่งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนอาจารย์
       ดร.สำราญ  ท้าวเงิน
  ราคากลาง

 2. การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์
       อาจารย์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
  ราคากลาง

 3. การจัดการศัตรูมะขามหวานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
       อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร


 4. ความหลากหลายทางชีวภาพของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
       รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วรรณศรี
  ราคากลาง

 5. การพัฒนาศักยภาพการผลิตเชื่อมโยงการตลาดสินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์
       อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
  ราคากลาง

 6. เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
  ราคากลาง

 7. การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
       อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ


ประเภทโครงการวิจัย

 1. กรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
       อาจารย์ภูมิศักดิ์  สนามชัยสกุล


 2. นิเวศวิทยาของปูน้ำจืดในวงศ์ Potamidae ในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  แก้วกรม
  ราคากลาง

 3. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้แท็บเล็ต
       อาจารย์กนิฐา  แสงกระจ่าง
  ราคากลาง

 4. ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
       อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง
  ราคากลาง

 5. การทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอมะขามเพื่อหาความสัมพันธ์กับยีนต้านเชื้อรา ด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์
       อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง


 6. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
       อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์


 7. พัฒนาการท่องเที่ยวชมกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเล่ากี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
       อาจารย์วิศาล  บุญประกอบ


   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey