เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
580216-vijai
580216-service


     ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น เพื่อคัดเลือกนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและรางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
     1.1 อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับคณะ
     2.1 อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ      คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     2.2 อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2.3 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์      คณะวิทยาการจัดการ
     2.4 อาจารย์อิศราพร ชัยงาม      คณะครุศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. รางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
     1.1 อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว      คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. รางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ระดับคณะ
     2.1 อาจารย์สนธยา พึ่งคิริ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     2.2 อาจารย์วิระพันธ์ ลอยมา      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2.3 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์      คณะวิทยาการจัดการ
     2.4 อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี      คณะครุศาสตร์
 
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey