เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ภายใน ตำแหน่ง/ฝ่ายงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 1933, 6300 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร. นุชจรี  สิงห์พันธ์ 6302 รองผอ. ฝ่ายงานวิจัย
อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ 1938 รองผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย 6301 รองผอ. ฝ่ายบริหารและธุรการ
กฤษวีณ์ภัค ทองสี 1908, 6306 งานธุรการ
เกื้อกูล  พิมพ์ดี 6305 งานวิจัย
ปิยนันท์  โอ่คำ 6308 งานวิจัย
รมิดา  สายทอง 1932, 6303 งานบ่มเพาะวิสาหกิจ
ชุติมา  พุฒอ่อน  1915 งานวารสาร
รัดดา  สำราญพันธุ์ 1932 งานบริการวิชาการ
บรรจง  สุรินทร์ 6307 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มณีนุช  เกตุแฟง 1936, 6304 การเงินและบัญชี
ศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 6309 งานประกันคุณภาพ
ภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 1932 งานจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : (056) 717141 โทรสาร : (056) 717141
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey