เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุน โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || แบบเสนอโครงการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า ||
|| รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง || เล่มคู่มือ ||

head 51 editสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระเบียบข้อบังคับ

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย

การทำสัญญา

 
 • 4-แผนการใช้เงินงวดที่ 1-3 (ใช่ช่วงเดือน)     
 • 5-รายงานการใช้เงินงวดที่ 1 2 3     
 • 6-ใบสำคัญรับเงิน     
 • 7-ตารางแสดงงบประมาณ     
 • -->

  ราคากลาง

  รายงานความก้าวหน้า

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  แบบฟอร์มอื่น ๆ

  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง


  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  เล่มคู่มือ


     
  S 5275712
  สายตรงถึงผู้อำนวยการ
  056 - 717141
     
  rspg
  journal
  journal
  journal doc
  library
  rdb
  service
  Ethics Researcherpng Page1-crop
  Kham Sap Theknik
  qa-research
     
  570716150623
     
  Survey