เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

เล่มคู่มือการดำเนินงาน

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 1. 5712171421430png Page1  2. 571217121143png Page1  3. 571217121153png Page1
1. คู่มือทุนอุดหนุนงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. คู่มือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. คู่มือ งานบริการทางวิชาการแก่สังค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 4. 571217121203png Page1  5. 571217121212png Page1  581110 Small Custom
4. คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(พ.ศ.2558-2561)
 6. คู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
590930 statute research2559   
7. คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8. รวมคู่มือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559   
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey