เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   
bossvijai00
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 bossvijai01  bossvijai02 bossvijai03 
 อาจารย์ ดร. นุชจรี  สิงห์พันธ์ อาจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ   อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย   รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารและธุรการบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 01 02   03
นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปิยนันท์  โอ่คำ
เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
 04 05   06
นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี
เจ้าหน้าที่วิจัย
นายบรรจง  สุรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางรัดดา  สำราญพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
     
 07 09   SAM 2305-crop
นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการ)
นางสาวรมิดา  สายทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(บ่มเพาะวิสาหกิจ)
     
 13    
 นางสาวภัสราภรณ์  เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey