เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ภารกิจ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

ภารกิจ : 
            1. สร้างและพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น
            2. บริการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
            3. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
            4. เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
            5. ส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey