รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (ทั้งหมด)

#โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
471
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากเปลือกสับปะรดที่เหลือทิ้งที่หมักโดยเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter aceti TISTR 102และ Gluconobacter oxydans TISTR 402
โดย ธนาวรรณ สุขเกษม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2557
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
472
ประเภท : การเรียนการสอน
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา หลักการบัญชี เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
โดย บวรลักษณ์ เงินมา [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์
473
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน
โดย ตรีชฎา อุทัยดา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
ต. บ้านกลาง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
474
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน
โดย ตรีชฎา อุทัยดา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
ต. บ้านกลาง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
475
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน
โดย ตรีชฎา อุทัยดา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
ต. บ้านกลาง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
476
ประเภท : การเรียนการสอน
ปีงบประมาณ : 2556
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์ กับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
โดย สุภาพร ชูสาย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
477
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2557
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ศักธิชัย จันทร์ศรี [สำนักงานอธิการบดี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2557
งานพัฒนากายภาพและสิงแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
478
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
สารสกัดเพคตินจากกะหล่ำปลี (Brassica oleracea L. var capitata L.) ภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ธนาวรรณ สุขเกษม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรสาขาชีววิทยา คณะวิทย์ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
479
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2556
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรบริเวณพื้นที่ภูแผงม้า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุวิทย์ วรรณศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
ต. นาซำ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
480
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2553
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบน  [แผนงานวิจัย]
โดย สุวิทย์ วรรณศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
ต. นาซำ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์